UE

Dokumenty do pobrania

Dokumenty dotyczące zwrotu kosztów dojazdu:
 
1. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu
2. Wniosek o zwrot kosztów
3. Tabela kosztów
4. Oświadczenie właściciela pojazdu
 
Dokumenty dotyczące wsparcia:
Aneks do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
 
Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (dla Uczestników ścieżki dotacyjnej)
 
Załączniki do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego:
 1. Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego,
 2. Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego,
 3. Karta oceny merytorycznej biznesplanu,
 4. Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego,
 5. Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego,
 6. Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego,
 7. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych,
 8. Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis,
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 10. Aneks do umowy o udzielenie wsparcia pomostowego,
 11. Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa,
 12. Szczegółowe zestawienie towarów lub usług przewidzianych do zakupienia w ramach wsparcia finansowego,
 13. Oświadczenia,
 14. Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 15. Oświadczenie o wydatkowaniu środków,
 16. Rozliczenie wsparcia finansowego,
 17. Rozliczenie wsparcia pomostowego,
 18. Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków w ramach podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego,
 19. Standardy oceny biznesplanów,
 20. Zapotrzebowanie na usługi doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej,
 21. Umowa o udzieleniu wsparcia pomostowego w formie usług szkoleniowo – doradczych (po rozpoczęciu działalności gospodarczej w ramach projektu).
 
Dokumenty dotyczące procesu rekrutacji:
 1. Zaktualizowane ogłoszenie o naborze
 2. Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu „Wyspecjalizowani na starcie”
 3. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do poddziałania 1.2.1 PO WER;
 4. Załącznik nr 2 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego;
 5. Załącznik nr 3 - Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej;
 6. Załącznik nr 4 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej;
 7. Załącznik nr 5 – Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej;
 8. Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania potencjalnego uczestnika projektu;
 9. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o bierności zawodowej– jeśli dotyczy;
 10. Załącznik nr 8 – Umowa o świadczenie usług szkoleniowych i doradztwa;
 11. Załącznik nr 9 – Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych.
 
Dokumenty rekrutacyjne w wersji MS Word 97-2003
 1. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do poddziałania 1.2.1 PO WER;
 2. Załącznik nr 2 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego;
 3. Załącznik nr 3 - Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej;
 4. Załącznik nr 4 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej;
 5. Załącznik nr 5 – Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej;
 6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania potencjalnego uczestnika projektu;
 7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o bierności zawodowej– jeśli dotyczy;
 8. Załącznik nr 8 – Umowa o świadczenie usług szkoleniowych i doradztwa;
 9. Załącznik nr 9 – Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych.
 

Partnerzy: