Dokumenty do pobrania

UE
Rekrutacja do scieżki zatrudnienia:
1. Ogłoszenie o naborze,
2. Regulamin rekrutacji,
3. Formularz rekrutacyjny,
3. Karta oceny formalnej, 
4. Karta oceny merytorycznej,
5. Karta oceny rozmowy,
6. Notatka,
7. Zbiorcza karta oceny,
8. Umowa uczestnictwa w projekcie,
9. Szczegółowy wykaz obszarów technologicznych.
 
 
Dokumenty do zabezpieczenia umowy:
- wzór zaświadczenia o dochodach poręczyciela
 
Dokumenty dotyczące zwrotu kosztów dojazdu:
 
1. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu
2. Wniosek o zwrot kosztów
3. Tabela kosztów
4. Oświadczenie właściciela pojazdu
 
Dokumenty dotyczące wsparcia:
Aneks nr 2 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
 
Aneks do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
 
Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (dla Uczestników ścieżki dotacyjnej)
 
Załączniki do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego:
 1. Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego,
 2. Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego,
 3. Karta oceny merytorycznej biznesplanu,
 4. Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego,
 5. Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego,
 6. Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego,
 7. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych,
 8. Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis,
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 10. Aneks do umowy o udzielenie wsparcia pomostowego,
 11. Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa,
 12. Szczegółowe zestawienie towarów lub usług przewidzianych do zakupienia w ramach wsparcia finansowego,
 13. Oświadczenia,
 14. Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 15. Oświadczenie o wydatkowaniu środków,
 16. Rozliczenie wsparcia finansowego,
 17. Rozliczenie wsparcia pomostowego,
 18. Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków w ramach podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego,
 19. Standardy oceny biznesplanów,
 20. Zapotrzebowanie na usługi doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej,
 21. Umowa o udzieleniu wsparcia pomostowego w formie usług szkoleniowo – doradczych (po rozpoczęciu działalności gospodarczej w ramach projektu).
 
Dokumenty dotyczące procesu rekrutacji:
 1. Zaktualizowane ogłoszenie o naborze
 2. Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu „Wyspecjalizowani na starcie”
 3. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do poddziałania 1.2.1 PO WER;
 4. Załącznik nr 2 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego;
 5. Załącznik nr 3 - Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej;
 6. Załącznik nr 4 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej;
 7. Załącznik nr 5 – Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej;
 8. Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania potencjalnego uczestnika projektu;
 9. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o bierności zawodowej– jeśli dotyczy;
 10. Załącznik nr 8 – Umowa o świadczenie usług szkoleniowych i doradztwa;
 11. Załącznik nr 9 – Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych.
 
Dokumenty rekrutacyjne w wersji MS Word 97-2003
 1. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do poddziałania 1.2.1 PO WER;
 2. Załącznik nr 2 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego;
 3. Załącznik nr 3 - Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej;
 4. Załącznik nr 4 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej;
 5. Załącznik nr 5 – Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej;
 6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania potencjalnego uczestnika projektu;
 7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o bierności zawodowej– jeśli dotyczy;
 8. Załącznik nr 8 – Umowa o świadczenie usług szkoleniowych i doradztwa;
 9. Załącznik nr 9 – Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych.
 

Partnerzy: