Aktualności

UE

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu "SPNT z biznesem"

23/03/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „SPNT Z BIZNESEM”

23/03/2018

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Uczestników Projektu "SPNT z biznesem".

Uczestnicy Projektu mogą wnioskować o wsparcie na okres sześciu miesięcy liczonych od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie 2000,00 zł/miesiąc (łącznie 12 000,00 zł).

 

Sosnowiec, 23.03.2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE  PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „SPNT Z BIZNESEM”

 

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „SPNT z biznesem”.

Wsparcie pomostowe w postaci finansowej oraz w formie usługi doradczej udzielane jest wyłącznie tym Uczestnikom Projektu, którzy w ramach projektu otrzymali wsparcie finansowe w postaci dotacji. W związku z tym ocena złożonego Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zostanie zrealizowana po otrzymaniu przez UP wsparcia finansowego w postaci dotacji.

 

Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Uczestnicy Projektu mogą składać od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 30.03.2018 r. Nabór wniosków na charakter otwarty. Informacja o planowanym terminie zamknięcia naboru wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych.

Uczestnik Projektu może złożyć Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego nie później niż 30 dni od dnia otrzymania wsparcia finansowego w postaci dotacji. Warunkiem otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego jest otrzymanie wsparcia

finansowego w postaci dotacji. W związku z powyższym ocena złożonego Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zostanie odroczona do momentu otrzymania wsparcia finansowego w postaci dotacji.

 

Uczestnicy Projektu powinni złożyć Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do którego zobowiązani są załączyć, co najmniej:

a)      oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 7 do Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 8 do Regulaminu),

b)      formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 do Regulaminu),

c)      harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 18 do Regulaminu),

d)     zbiór oświadczeń (zał. nr 13 do Regulaminu),

e)      zapotrzebowanie na usługi doradcze po założeniu działalności gospodarczej (zał. nr 20 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

Szczegółowe zasady ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego znajdą Państwo w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „SPNT z biznesem” dostępnym na stronie www.spnt.sosnowiec.pl oraz w Biurze Projektu. 

Wzór Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz dokumentów stanowiących załączniki do Wniosku, dostępne są na stronie www.spnt.sosnowiec.pl oraz  na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu.

Pod pojęciem „Wniosek” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych przy ubiegania się  o podstawowe wsparcie pomostowe, tj. formularz wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. 

Wymagane jest złożenie dwóch jednakowych kompletów dokumentów.

Wnioski Uczestników o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przyjmowane będą  w następującej formie:

a)      Osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w siedzibie Biura Projektu:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura, tj.:

poniedziałek- piątek 8:00-15:00. 

b)      Za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres Biura Projektu:

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

ul. Wojska Polskiego 8,

41-208 Sosnowiec.

 

c)       W drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:

na adres e-mail: spntzbiznesem@arl.org.pl.

Za termin złożenia wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej uznaje się datę nadania, natomiast przez kuriera, osobiście lub pełnomocnika uznaje się datę wpływu wniosku do Biura Projektu w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym (ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec). Za termin złożenia wniosków w drodze elektronicznej uznana będzie data poświadczenia odbioru w drodze elektronicznej. 

Wniosek należy  złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

 

Imię i nazwisko

Pełny adres Uczestnika Projektu

 

Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego

„SPNT z biznesem”– NIE OTWIERAĆ

 

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

ul. Wojska Polskiego 8,

41-208 Sosnowiec

 

Oceny formalnej wniosków dokona pracownik Biura projektu ustalając:

a)      m.in. czy Uczestnik projektu:

  • złożył wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w § 10 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (…),
  • złożył dokumenty zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu o naborze wniosków i w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego (…), w wyznaczonym terminie i miejscu, w zamkniętej i opisanej zgodnie ze wzorem kopercie,
  • złożył komplet dokumentów na odpowiednich wzorach, o których mowa
    w § 10 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (…),
  • złożył dokumenty kompletne (w tym: z wszystkimi wymaganymi załącznikami, podpisane i parafowane w wyznaczonych miejscach),
  • złożył kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem;

b)      czy Wniosek wpłynął w terminie 30 dni od dnia otrzymania wsparcia finansowego
w postaci dotacji.

 

Dokumenty, które wpłyną do Projektodawcy przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Dokumenty dla Uczestników ubiegających się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, stanowiące załączniki do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu „SPNT z biznesem”:

a)   Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

b)   oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości /lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (zał. 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

c)    formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

d)   harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 18 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

e)    oświadczenia (zał. nr 13 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

f)     zapotrzebowanie na usługi doradcze po założeniu działalności gospodarczej (zał. nr 20 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości).

 

 

Partnerzy: