Aktualności

UE

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „SPNT Z BIZNESEM”

23/03/2018

Sosnowiec, 23.03.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„SPNT Z BIZNESEM”

 

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza nabór Biznesplanów w ramach projektu dla Uczestników Projektu „SPNT z biznesem”. 

O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, o które wnioskuje dany UP składając Biznesplan wraz z załącznikami, mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu, którzy wzięli udział w minimum 70% godzin przewidzianych dla nich zajęć wsparcia doradczo-szkoleniowego
oraz 100% godzin indywidualnego doradztwa przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji w ramach niniejszego projektu.

Uczestnicy Projektu powinni złożyć Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa), do którego zobowiązani są załączyć, co najmniej:

a)      potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo- doradczej, poświadczające udział w minimum 70% godzin szkoleń oraz 100% godzin indywidualnego doradztwa przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji,

b)      oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 7 do niniejszego Regulaminu) / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 8 do niniejszego Regulaminu),

c)      formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 do niniejszego Regulaminu),

d)     szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia (zał. 12 do  niniejszego Regulaminu),

e)      zbiór oświadczeń (zał. nr 13 do niniejszego Regulaminu):

- oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed  przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),

- oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu
w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,

- oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,

- oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

 

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy

w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:

f)       wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,

g)      dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

 

W przypadku składania biznesplanu przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, do biznesplanu załączane są załączniki zgodnie z §4 ust. 4 a) -e) Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (…), a pozostałe wymagane od przedsiębiorcy dokumenty zgodnie z §4 ust. 4 f) - g) Regulaminu powinny zostać dostarczone do momentu podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Ponadto Beneficjent może określić
w ogłoszeniu o naborze dodatkowe, niezbędne z punktu widzenia oceny merytorycznej
i formalnej dokumenty, które powinny zostać załączone przez uczestnika do biznesplanu.

 

W przypadku, gdy aplikującym jest Uczestnik Projektu, który wraz z innymi Uczestnikami planuje utworzenie bądź już utworzył spółkę, w biznesplanie wpisuje pozostałych uczestników przedsięwzięcia, którzy zamierzają w ramach prowadzonej działalności ubiegać się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, wraz z podaniem wnioskowanych kwot. Suma kwot wnioskowanych powinna stanowić sumę kosztów kwalifikowanych działań planowanych do zrealizowania w biznesplanie.

 

Uczestnik projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.

Wzory Biznesplanu oraz dokumentów stanowiących załączniki do Wniosku, dostępne są na stronie www.spnt.sosnowiec.pl oraz  na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu.

Pod pojęciem „biznesplan” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się o wsparcie finansowe, tj. biznesplan wraz z załącznikami.

Biznesplany Uczestników o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości przyjmowane będą w terminie od 30.03.2018 r. do 13.04.2018 r. w następującej formie:

a)           osobiście w siedzibie Biura Projektu (IV piętro, POKÓJ 4.01.2) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –15.00 chyba, że w danym dniu biuro projektu jest zamknięte, co zostanie ogłoszone na stronie www projektu.

b)          za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firm kurierskich na adres
Biura Projektu:

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

ul. Wojska Polskiego 8,

41-208 Sosnowiec

c)       w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres: spntzbiznesem@arl.org.pl.

 Beneficjent nie dopuszcza składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu.

O dacie złożenia dokumentów nadesłanych Pocztą Polską decyduje data nadania, o dacie złożenia za pośrednictwem firm kurierskich i w drodze elektronicznej decyduje data wpływu do Biura Projektu.

Biuro Projektu rekomenduje, aby wnioski składane za pośrednictwem Poczty Polskiej były wysłane przesyłką poleconą.

Wnioski złożone poprawnie pod względem formalnym muszą spełniać poniższe warunki:

  • wniosek został złożony w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

Imię i nazwisko

Pełny adres Uczestnika Projektu

Biznesplan „SPNT z biznesem”

 NIE OTWIERAĆ

 

Biuro Projektu

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

ul. Wojska Polskiego 8,

41-208 Sosnowiec

 

  • biznesplan został złożony w formie papierowej w dwóch egzemplarzach,
  • każdy egzemplarz biznesplanu został zszyty lub zbindowany lub wpięty w skoroszyt,
  • skoroszyt został opisany w sposób identyfikujący Uczestnika, zawiera stronę tytułową oraz spis treści,
  • biznesplan oraz załączniki do wniosku zostały złożone na obowiązujących wzorach. Wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie internetowej projektu www.spnt.sosnowiec.pl
  • formularz biznesplanu oraz załączniki zostały podpisane przez osobę uprawnioną (czytelny podpis i data), natomiast każda strona biznesplanu została parafowana niebieskim tuszem,
  • kopie dokumentów, będące załącznikami zostały opatrzone przez Uczestnika adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem” oraz zawierają czytelny podpis i datę,
  • w przypadku występowania dodatkowych dokumentów (załączników nie wymienionych w formularzu wniosku) zostały one wymienione w spisie na końcu wniosku i dołączone do wniosku tak jak pozostałe załączniki.

 

Dokumenty, które wpłyną do Projektodawcy przed lub po terminie naboru, nie będą rozpatrywane.

Dokumenty dla Uczestników składających Biznesplan, stanowiące załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu
„SPNT z biznesem”:

a)      Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (zał. 11 do Regulaminu)

b)      Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 7 do Regulaminu)

c)       Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (zał. 8 do Regulaminu),

d)      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 do Regulaminu),

e)      Szczegółowe zestawienie towarów lub usług przewidzianych do zakupienia (zał. 12 do Regulaminu),

f)       Oświadczenia (zał. nr 13 do Regulaminu)

 

Partnerzy: