Aktualności

UE

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla Uczestników Projektu „SPNT z biznesem”

30/07/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „SPNT Z BIZNESEM”

30/07/2018

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla Uczestników Projektu "SPNT z biznesem".

Uczestnicy Projektu mogą wnioskować o wsparcie na okres do dwunastu miesięcy liczonych od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej, w kwocie 2000,00 zł/miesiąc (łącznie 12 000,00 zł).

Sosnowiec, 30.07.2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE  PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „SPNT Z BIZNESEM”


Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „SPNT z biznesem”.

Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Uczestnicy Projektu mogą składać od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 06.08.2018 r. Nabór wniosków na charakter otwarty. Informacja o planowanym terminie zamknięcia naboru wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych.

Uczestnik, który otrzymał podstawowe wsparcie pomostowe, może ubiegać się
o przedłużone wsparcie pomostowe, na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonego do Beneficjenta w terminie 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego.

Uczestnicy Projektu powinni złożyć Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego do którego zobowiązani są załączyć, co najmniej:

a)      oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 7 do Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 8 do Regulaminu),

b)      formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 do Regulaminu),

c)      harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 18 do Regulaminu),

d)     zbiór oświadczeń (zał. nr 13 do Regulaminu),

 

Procedura przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego przeprowadzana jest na tych samych zasadach, jak w przypadku podstawowego wsparcia pomostowego (tj. nabór wniosków, ocena formalna, ocena merytoryczna, procedura odwoławcza, podpisanie i zabezpieczenie aneksu umowy).

Podstawą do przekazania przedłużonego wsparcia pomostowego jest aneks do Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego (zał. 10 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego) oraz wniesienie zabezpieczania prawidłowego wykonania umowy.

Szczegółowe zasady ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego znajdą Państwo w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „SPNT z biznesem” dostępnym na stronie www.spnt.sosnowiec.pl oraz w Biurze Projektu. 

Wzór Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz dokumentów stanowiących załączniki do Wniosku, dostępne są na stronie www.spnt.sosnowiec.pl oraz  na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu.

Pod pojęciem „Wniosek” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych przy ubiegania się  o przedłużone wsparcie pomostowe, tj. formularz wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.

Wymagane jest złożenie dwóch jednakowych kompletów dokumentów.

 

Wnioski Uczestników o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przyjmowane będą  w następującej formie:

a)      Osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w siedzibie Biura Projektu:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura, tj.:

poniedziałek- piątek 8:00-15:00. 

b)      Za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres Biura Projektu:

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

ul. Wojska Polskiego 8,

41-208 Sosnowiec.

c)       W drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:

na adres e-mail: spntzbiznesem@arl.org.pl.

Za termin złożenia wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej uznaje się datę nadania, natomiast przez kuriera, osobiście lub pełnomocnika uznaje się datę wpływu wniosku do Biura Projektu w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym (ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec). Za termin złożenia wniosków w drodze elektronicznej uznana będzie data poświadczenia odbioru w drodze elektronicznej.

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

 

Imię i nazwisko

Pełny adres Uczestnika Projektu

 

Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego

„SPNT z biznesem”– NIE OTWIERAĆ

 

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

ul. Wojska Polskiego 8,

41-208 Sosnowiec


 

Oceny formalnej wniosków dokona pracownik Biura projektu ustalając:

a)      m.in. czy Uczestnik projektu:

  • złożył wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w § 10 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (…),
  • złożył dokumenty zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu o naborze wniosków i w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego (…), w wyznaczonym terminie i miejscu, w zamkniętej i opisanej zgodnie ze wzorem kopercie,
  • złożył komplet dokumentów na odpowiednich wzorach, o których mowa
    w § 10 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (…),
  • złożył dokumenty kompletne (w tym: z wszystkimi wymaganymi załącznikami, podpisane i parafowane w wyznaczonych miejscach),
  • złożył kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem;

b)      czy Wniosek wpłynął w terminie do 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego. 

Dokumenty, które wpłyną do Projektodawcy przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Dokumenty dla Uczestników ubiegających się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, stanowiące załączniki do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu „SPNT z biznesem”.


Dokumenty do pobrania

 

 

Partnerzy: