Aktualności

UE

Ogłoszenie o naborze Uczestników do projektu „Wiatr w żagle”

31/10/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
„Wiatr w żagle”

 

II EDYCJA NABORU


Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza II nabór uczestników do projektu „Wiatr w żagle”.

Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej na terenie Sosnowca, które są pracownikami:

     a)      przedsiębiorstw sektora MŚP,

     b)      przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne,

     c)       przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej,

     d)      przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej

zagrożonymi zwolnieniem, przewidzianymi do zwolnienia lub osobami zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Jednocześnie, z uwagi na specyfikę projektu, ww. osoby muszą zamieszkiwać (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w Sosnowcu lub pracować na jego terenie, oraz należeć przynajmniej do jednej
z następujących grup:

      -        kobiety,

      -        osoby z niepełnosprawnością,

      -        osoby powyżej 50 roku życia,

      -        osoby o niskich kwalifikacjach,

      -        osoby poniżej 30 roku życia.

Osoba będąca Uczestnikiem projektu nie może równolegle korzystać z innego wsparcia ze środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS, na działania związane z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Celem głównym projektu jest aktywizacja i uzyskanie do 14.03.2021 r. samozatrudnienia przez 30 osób (minimum 18 kobiet) zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu Sosnowca, i utrzymanie przez nie działalności przez minimum 12 miesięcy.

 

W ramach projektu wyłonieni Uczestnicy mają możliwość skorzystania z następującego wsparcia:

1. Wsparcie merytoryczne przed rozpoczęciem działalności gospodarczej:

     a)      doradztwo zawodowe,

     b)      poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe,  

     c)       szkolenie „Kierownik małego przedsiębiorstwa”,

     d)      doradztwo z zakresu przygotowania biznes planu.

2. Wsparcie finansowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej:

     a)      wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja na zakupy związane z uruchomieniem działalności) w kwocie 25.400,00 zł na każdego/każdą Uczestnika/Uczestniczkę projektu,

     b)      finansowe wsparcie pomostowe podstawowe (dotacja na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, udzielana przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej) w kwocie 2.000,00 zł/miesiąc na każdego/każdą Uczestnika/Uczestniczkę projektu,

     c)       finansowe wsparcie pomostowe przedłużone (dotacja na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, udzielana w okresie od 7 do 12 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej) w kwocie 2.000,00 zł/miesiąc na każdego/każdą Uczestnika/Uczestniczkę projektu.

3. Wsparcie merytoryczne po rozpoczęciu działalności gospodarczej:

     a)      doradztwo specjalistyczne,

     b)      pomoc opiekuna biznesowego.

 

W ramach niniejszej edycji naboru zostanie wyłonionych 12 Uczestników projektu:

 7 kobiet z najwyższą liczbą punktów oraz 5 mężczyzn z najwyższą liczbą punktów.


Kandydaci ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty:

A.      Formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Wiatr w żagle”, w którym Kandydaci/tki opiszą m.in. pomysł na firmę i jej profil, swoją wiedzę i doświadczenie (formalne i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz złożą obligatoryjne oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu.

Formularz należy przygotować w sposób kompletny, czytelny, w formie pisemnej, zawierający czytelny podpis potencjalnego Uczestnika projektu. W formularzu rekrutacyjnym ze szczególną uwagą należy uzupełnić następujące oświadczenia, których treść znajduje się w części V Formularza rekrutacyjnego:

     a.  oświadczenie potwierdzające datę urodzenia i miejsce zamieszkania, wraz z możliwością wglądu do dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu w przypadku braku takich danych w dowodzie osobistym, w momencie osobistego składania formularza rekrutacyjnego lub w przypadku wysłania dokumentów rekrutacyjnych pocztą/ kurierem – wgląd do dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu przed rozmową kwalifikacyjną;

     b.  oświadczenie o wykształceniu

     c.  oświadczenie o byciu osobą bezrobotną - w przypadku osób bezrobotnych.

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia zobowiązane są do przedłożenia zaświadczenia poświadczającego rejestrację wydane przez właściwy Powiatowy Urząd Pracy (wystawione w terminie maksymalnie 10 dni roboczych przed dniem jego złożenia);

     d.  oświadczenie o bierności zawodowej – w przypadku osób biernych/nieaktywnych zawodowo;

     e.  oświadczenie o byciu osobą zwolnioną z przyczyn zakładu pracy – składają je osoby, które pozostają bez zatrudnienia i utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;

     f.  oświadczenie o byciu osobą przewidzianą do zwolnienia z pracy – składane przez osoby, które znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn zakładu pracy lub które zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.

     g.  oświadczenie o byciu osobą zagrożoną zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy – składane przez osoby pracujące w przedsiębiorstwach, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie danego pracownika do projektu dokonały rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników.

     h.  oświadczenie o byciu obecnym/byłym pracownikiem przedsiębiorstwa z sektora MŚP lub przedsiębiorstwa przechodzącego procesy restrukturyzacyjne, lub przedsiębiorstwa odczuwającego negatywne skutki zmiany gospodarczej, lub przedsiębiorstwa znajdującego się w sytuacji kryzysowej.

     i.  oświadczenie o byciu osobą niepełnosprawną (osobą z niepełnosprawnościami):

Osoby niepełnosprawne (osoby z niepełnosprawnościami) przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia zobowiązane są do przedłożenia uwierzytelnionej przez Kandydata/Kandydatkę kserokopii dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej (osoby z niepełnosprawnościami):

w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie to:
 
 • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 wspomnianej ustawy, lub
 • orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
 • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,

lub

w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:

 • orzeczenie o niepełnosprawności, lub
 • inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia, taki jak orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia.
      j.  oświadczenie o byciu pracownikiem lub byłym pracownikiem jednostek organizacyjnych spółek węglowych oraz przedsiębiorstw z nimi powiązanych (kooperujących).

B.   Dodatkowo do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:

     a)  w przypadku osób niepełnosprawnych/osób z niepełnosprawnościami orzeczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej;

     b)  oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków - dotyczące cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jeśli dotyczy.

     c)  oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie (zał. nr 16 do Regulaminu) – dotyczy wszystkich osób aplikujących o udział w projekcie.

Z uwagi na fakt, że status kwalifikowalności Kandydata/Kandydatki winien zostać potwierdzony nie tylko na moment rekrutacji, ale ponownie również na dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie, tj. w dniu rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia, Agencja wskazuje poniżej dokumenty składane przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia. Niepotwierdzenie kwalifikowalności Kandydata/tki powoduje odrzucenie z uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty składane przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia:

I. Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia udziału w projekcie przedkładają:

      -  kserokopię świadectwa pracy potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub kserokopię umowy cywilno-prawnej i wypowiedzenia umowy cywilno-prawnej potwierdzone za zgodność z oryginałem

(w niniejszym/-ch dokumencie/-tach powinien znaleźć się zapis wskazujący jednoznacznie przyczynę zwolnienia pracownika, w przeciwnym wypadku należy przedłożyć również zaświadczenie od pracodawcy (zał. nr 14 do Regulaminu) wskazujące przyczynę zwolnienia z zakładu pracy – w przypadku gdy przyczyna dokonanego zwolnienia nie wynika jednoznacznie ze świadectwa pracy lub wypowiedzenia umowy cywilnoprawnej.

Jedynie w indywidualnych przypadkach, gdy faktycznie niemożliwym jest uzyskanie ww. dokumentów, tj. zaświadczeń od pracodawcy, dopuszczalne jest kwalifikowanie osób do projektu na podstawie złożonego imiennego oświadczenia zawierającego informację, iż pracodawca rozwiązując umowę z Kandydatem/Kandydatką na uczestnika projektu poinformował go o przyczynach zwolnienia, które wynikały z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Beneficjent zastrzega, iż w przypadku wątpliwości co do treści złożonego oświadczenia może zweryfikować jego zgodność ze stanem faktycznym.

      -  zaświadczenie o rejestracji jako osoba bezrobotna w odpowiednim Powiatowym Urzędzie Pracy wydane nie wcześniej niż na 10 dni przed złożeniem – JEŚLI DOTYCZY;

      -  kserokopię dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej/osoby z niepełnosprawnościami potwierdzoną za zgodność z oryginałem – JEŚLI DOTYCZY:

     1.  w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie to:

          a.  orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 wspomnianej ustawy, lub

          b.  orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub

          c.   orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,

lub

     2.  w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:

          a. orzeczenie o niepełnosprawności, lub

          b. inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia, taki jak orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia.

      -  zaświadczenie zakładu pracy o działalności w sektorze górniczym lub kooperacji z sektorem górniczym - wzór stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu. Składają je osoby, które pracowały w jednostkach organizacyjnych spółek węglowych lub w przedsiębiorstwach z nimi kooperujących. W przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia (zakład uległ likwidacji, odmowa uzupełnienia zaświadczenia przez przedstawicieli zakładu pracy itp.) dopuszcza się złożenie stosownego oświadczenia przez Kandydata/tkę – JEŚLI DOTYCZY;

II. Osoby przewidziane do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy składają:

      -  kserokopię wypowiedzenia stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

(w niniejszym dokumencie powinien znaleźć się zapis wskazujący jednoznacznie przyczynę wypowiedzenia stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z przyczyn dotyczących zakładu pracy) lub zaświadczenie od pracodawcy (zał. nr 14 do Regulaminu) wskazujące, iż wypowiedzenie umowy nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Jedynie w indywidualnych przypadkach, gdy faktycznie niemożliwym jest uzyskanie ww. dokumentów, tj. zaświadczeń od pracodawcy, dopuszczalne jest kwalifikowanie osób do projektu na podstawie złożonego imiennego oświadczenia zawierającego informację, iż pracodawca rozwiązując umowę z Kandydatem/Kandydatką na uczestnika projektu poinformował go o przyczynach zwolnienia, które wynikały z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Beneficjent zastrzega, iż w przypadku wątpliwości co do treści złożonego oświadczenia może zweryfikować jego zgodność ze stanem faktycznym.

      - kserokopię dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej/osoby z niepełnosprawnościami potwierdzoną za zgodność z oryginałem – JEŚLI DOTYCZY:

     1. w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie to:

          a.  orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 wspomnianej ustawy, lub

          b.  orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub

          c.  orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,

lub

     2. w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:

          a.  orzeczenie o niepełnosprawności, lub

          b.  inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia, taki jak orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia.

     -  zaświadczenie zakładu pracy o działalności w sektorze górniczym lub kooperacji z sektorem górniczym - wzór stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu. Składają je osoby pracujące w jednostkach organizacyjnych spółek węglowych lub w przedsiębiorstwach z nimi kooperujących. W przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia (odmowa uzupełnienia zaświadczenia przez przedstawicieli zakładu pracy itp.) dopuszcza się złożenie stosownego oświadczenia przez Kandydata/tkę – JEŚLI DOTYCZY;

lub

     -  kserokopię umowy o pracę na czas określony lub umowy cywilno-prawnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem i zaświadczenie z zakładu pracy o nieprzedłużeniu umowy o pracę na czas określony lub stosunku służbowego lub umowy cywilno-prawnej z przyczyn dotyczących zakładu pracy - wzór stanowi załącznik nr 13 do Regulaminu;

Jedynie w indywidualnych przypadkach, gdy faktycznie niemożliwym jest uzyskanie ww. dokumentów, tj. zaświadczeń od pracodawcy, dopuszczalne jest kwalifikowanie osób do projektu na podstawie złożonego imiennego oświadczenia zawierającego informację, iż pracodawca nie przedłużając umowy z Kandydatem/Kandydatką na uczestnika projektu poinformował go o przyczynach zwolnienia, które wynikały z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Beneficjent zastrzega, iż w przypadku wątpliwości co do treści złożonego oświadczenia może zweryfikować jego zgodność ze stanem faktycznym.

     -  kserokopię dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej/osoby z niepełnosprawnościami potwierdzoną za zgodność z oryginałem – JEŚLI DOTYCZY:

     1. w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie to:

          a.  orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 wspomnianej ustawy, lub

          b.  orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub

          c. orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,

lub

     2. w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:

          a.  orzeczenie o niepełnosprawności, lub

          b.  inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia, taki jak orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia.

     -  zaświadczenie zakładu pracy o działalności w sektorze górniczym lub kooperacji z sektorem górniczym - wzór stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu. Składają je osoby pracujące w jednostkach organizacyjnych spółek węglowych lub w przedsiębiorstwach z nimi kooperujących. W przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia (odmowa uzupełnienia zaświadczenia przez przedstawicieli zakładu pracy itp.) dopuszcza się złożenie stosownego oświadczenia przez Kandydata/tkę – JEŚLI DOTYCZY;

III. Osoby zagrożone zwolnieniem z zakładu pracy:

     -  zaświadczenie zakładu pracy o zwolnieniach pracowników z przyczyn zakładu pracy – wzór stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu. W przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia (odmowa uzupełnienia zaświadczenia przez przedstawicieli zakładu pracy itp.) dopuszcza się złożenie stosownego oświadczenia przez Kandydata/tkę.

     -  zaświadczenie zakładu pracy o działalności w sektorze górniczym lub kooperacji z sektorem górniczym - wzór stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu. Składają je osoby pracujące w jednostkach organizacyjnych spółek węglowych lub w przedsiębiorstwach z nimi kooperujących. W przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia (odmowa uzupełnienia zaświadczenia przez przedstawicieli zakładu pracy itp.) dopuszcza się złożenie stosownego oświadczenia przez Kandydata/tkę – JEŚLI DOTYCZY;


Definicje, szczegółowe kryteria i zasady uczestnictwa w projekcie zamieszczone są w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu „Wiatr w żagle”, na stronie www.spnt.sosnowiec.pl oraz w Biurze Projektu.


Dokumenty rekrutacyjne Kandydatów/Kandydatek ubiegających się o uczestnictwo w Projekcie przyjmowane będą w terminie od 9 listopada 2018 r. do 19 listopada 2018 r. w następujący sposób:

     a) Osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w Biurze Projektu:

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.
ul. Wojska Polskiego 8
41-208 Sosnowiec
w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.
 

     b) Za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres Biura Projektu:

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.
ul. Wojska Polskiego 8
41-208 Sosnowiec

 

     c) W drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:

na adres e-mail: wiatrwzagle@arl.org.pl

 

Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych uznaje się:

     a) w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem pracownika Biura Projektu;

     b) w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – datę nadania (tj. datę stempla pocztowego);

     c) w przypadku przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich – datę wpływu do Biura Projektu;

     d) w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – datę wpływu na adres Biura Projektu.

Wypełnione dokumenty powinny zostać złożone w zamkniętej i oznaczonej kopercie, zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie rekrutacji.

Dokumenty, które wpłyną do Biura Projektu przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty dla Kandydatów/Kandydatek - rekrutacja do projektu "Wiatr w żagle"

Wersja DOCX (Word 2013):

 1. Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Wiatr w żagle” (tekst jednolity obowiązujący od 30.10.2018 r.);
 2. Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny Uczestników projektu do Poddziałania 7.4.1 RPO WSL na lata 2014-2020;
 3. Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego;
 4. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego;
 5. Załącznik nr 4 – Karta oceny rozmowy;
 6. Załącznik nr 5 – Zbiorcza karta oceny merytorycznej;
 7. Załącznik nr 6 – Notatka z rozmowy;
 8. Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu „Wiatr w żagle”;
 9. Załącznik nr 8 – Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie;
 10. Załącznik nr 9 – Oświadczenie Uczestnika projektu (wersja obowiązująca od 30.10.2018 r.);
 11. Załącznik nr 10 – Dane Uczestnika projektu (wersja obowiązująca od 30.10.2018 r.);
 12. Załącznik nr 11 – Zaświadczenie zakładu pracy o zwolnieniach pracowników;
 13. Załącznik nr 12 – Zaświadczenie zakładu pracy o działalności w sektorze górniczym lub kooperacji z sektorem górniczym;
 14. Załącznik nr 13 – Zaświadczenie zakładu pracy o nie przedłużeniu umowy;
 15. Załącznik nr 14 – Zaświadczenie zakładu pracy o przyczynach rozwiązania umowy;
 16. Załącznik nr 15 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013;
 17. Załącznik nr 16 - Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie (obowiązuje od 30.10.2018 r.).

 

Wersja PDF:

 1. Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Wiatr w żagle” (tekst jednolity obowiązujący od 30.10.2018 r.);
 2. Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny Uczestników projektu do Poddziałania 7.4.1 RPO WSL na lata 2014-2020;
 3. Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego;
 4. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego;
 5. Załącznik nr 4 – Karta oceny rozmowy;
 6. Załącznik nr 5 – Zbiorcza karta oceny merytorycznej;
 7. Załącznik nr 6 – Notatka z rozmowy;
 8. Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu „Wiatr w żagle”;
 9. Załącznik nr 8 – Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie;
 10. Załącznik nr 9 – Oświadczenie Uczestnika projektu (wersja obowiązująca od 30.10.2018 r.);
 11. Załącznik nr 10 – Dane Uczestnika projektu (wersja obowiązująca od 30.10.2018 r.);
 12. Załącznik nr 11 – Zaświadczenie zakładu pracy o zwolnieniach pracowników;
 13. Załącznik nr 12 – Zaświadczenie zakładu pracy o działalności w sektorze górniczym lub kooperacji z sektorem górniczym;
 14. Załącznik nr 13 – Zaświadczenie zakładu pracy o nie przedłużeniu umowy;
 15. Załącznik nr 14 – Zaświadczenie zakładu pracy o przyczynach rozwiązania umowy;
 16. Załącznik nr 15 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013;
 17. Załącznik nr 16 - Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie (obowiązuje od 30.10.2018 r.).

Partnerzy: