Aktualności

UE

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu „Wiatr w żagle” wyłonionych w I edycji naboru

10/12/2018

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wiatr w żagle” dla Uczestników/Uczestniczek Projektu (UP), którzy zostali wyłonieni w ramach I edycji naboru Uczestników Projektu.

Podstawowe wsparcie pomostowe w formie finansowej (w wysokości do 2.000,00 zł miesięcznie) oraz w formie doradczej (doradztwo specjalistyczne w maksymalnym wymiarze 6 godzin) udzielane jest Uczestnikom/Uczestniczkom projektu w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Ubiegać się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (złożyć Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego) mogą Uczestnicy i Uczestniczki Projektu, którzy otrzymali wsparcie finansowe w postaci dotacji oraz rozpoczęli działalność gospodarczą w ramach Projektu.

Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Uczestnicy/Uczestniczki Projektu mogą składać od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 18.12.2018r. Nabór wniosków na charakter otwarty. Informacja o planowanym terminie zamknięcia naboru wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych.

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego (wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) wraz z następującymi załącznikami:

 1. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych (zał. 7 do ww. Regulaminu) wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 8 do ww. Regulaminu),
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 do ww. Regulaminu),
 3. harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków w ramach podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego (zał. 18 do ww. Regulaminu),
 4. zbiór oświadczeń (zał. nr 13 do ww. Regulaminu):
 • oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
 • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z innymi należnościami wymaganymi odrębnymi ustawami,
 • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
 • oświadczenie o kwalifikowalności VAT,
 • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (dotyczy wyłącznie osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie),
 • oświadczenie o pouczeniu o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,
5.  zapotrzebowanie na usługi doradcze po założeniu działalności gospodarczej (zał. nr 20 do ww. Regulaminu).

 

Wzory ww. dokumentów dostępne są na stronie www.spnt.sosnowiec.pl oraz w Biurze Projektu.

 

Uczestnicy/Uczestniczki powinni złożyć wnioski wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach.

 

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Pola, które danego UP nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ...” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

 

Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

 

Imię i Nazwisko Uczestnika/Uczestniczki projektu
Nazwa przedsiębiorstwa
Adres

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

„Wiatr w żagle” – NIE OTWIERAĆ
 

                                                                    
                                                                                                                     Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.
                                                                                                                     Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny
                                                                                                                     ul. Wojska Polskiego 8
                                                                                                                     41-208 Sosnowiec

 

Pozostałe zasady ubiegania się o podstawowe wsparcie pomostowe znajdą Państwo w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Wiatr w żagle”, dostępnym na stronie www.spnt.sosnowiec.pl oraz w Biurze Projektu.

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w następującej formie:

a)  osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Projektu (IV piętro, POKÓJ 4.01.2) w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00;

b)  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firm kurierskich na adres
Biura Projektu:

    Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

    Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

    ul. Wojska Polskiego 8

    41-208 Sosnowiec

c)  w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres: wiatrwzagle@arl.org.pl


Nie dopuszcza się składania dokumentów za pośrednictwem skanu lub faksu.

 

O dacie złożenia dokumentów nadesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe decyduje data nadania, o dacie złożenia za pośrednictwem firm kurierskich i w drodze elektronicznej decyduje data wpływu do Biura Projektu.

Biuro Projektu rekomenduje, aby wnioski składane za pośrednictwem Poczty Polskiej były wysłane przesyłką poleconą.

Dokumenty, które wpłyną przed lub po terminie naboru, nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty dla Uczestników/Uczestniczek składających Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, stanowiące załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Wiatr w żagle”:

 1. Załącznik nr 6 - Wniosek o przyznanie podstawowego lub przedłużonego wsparcia pomostowego;
 2. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis;
 3. Załącznik nr 8 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis;
 4. Załącznik nr 9 - Formularz informacji przedst. przy ubieganiu się o pomoc;
 5. Załącznik nr 13 - Oświadczenia;
 6. Załącznik nr 18 - Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcie pomostowe;
 7. Załącznik nr 20 - Zapotrzebowanie na usługi doradcze.

Partnerzy: