UE

Projekt „Wyspecjalizowani na starcie” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A., operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Termin realizacji projektu: 01 sierpnia 2016 r. – 30 czerwca 2018 r.

Planowany harmonogram projektu:

  • Rekrutacja do projektu: 09.2016 – 12.2016
  • Realizacja wsparcia merytorycznego – szkoleń i doradztwa: 12.2016 – 04.2017
  • Staże: 05.2017 – 10.2017
  • Pośrednictwo pracy: 10.2017 – 05.2018
  • Nabór wniosków i przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości: 02.2017 – 03.2017
  • Wypłata wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości: 03.2017– 04.2017
  • Nabór wniosków i przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego: 03.2017– 04.2017
  • Wypłata podstawowego wsparcia pomostowego: 04.2017 – 09.2017
  • Nabór wniosków i przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego: 09.2017
  • Wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego: 10.2017 – 03.2018
  • Doradztwo biznesowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej: 04.2017 – 06.2018

W ramach projektu oferujemy:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe,
  • warsztaty aktywizacyjne,
  • szkolenia z modelowania wirtualnego (program CATIA oraz NX CAD),
  • szkolenia z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • 6-miesięczny płatny staż,
  • usługi pośrednika pracy,
  • środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 22 700,00zł /osobę,
  • doradztwo biznesowe,
  • wsparcie pomostowe (na okres maksymalnie 12 miesięcy) w wysokości 1 750,00zł miesięcznie/os. 

Wartość projektu: 1 065 039,00zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 897 614,87zł

 

Partnerzy: