UE

03.03.2017 AKTUALIZACJA - Nabór uczestników do projektu "Sprawna firma"

03/03/2017

Szanowni Państwo,

w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. podejmuje decyzje o wydłużeniu terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów do udziału w projekcie "Sprawna firma".

Nabór dokumentów wydłuża się do 10 marca 2017 roku.

Poniżej znajduje się pełny tekst zaktualizowanego ogłoszenia o naborze uczestników do projektu "Sprawna firma".

 

 

Sosnowiec, 03.03.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
„SPRAWNA FIRMA”

 

AKTUALIZACJA

 

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza pierwszą edycję naboru uczestników do projektu „Sprawna firma”. Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych  (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a)      są w wieku powyżej 30 lat (od dnia 30. urodzin),

b)      nie pracują, tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi/nieaktywnymi zawodowo,

c)       są osobami niepełnosprawnymi.

Z uwagi na specyfikę projektu osoba będąca uczestnikiem niniejszego projektu nie może równolegle korzystać z innego wsparcia ze środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS, na działania związane z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i przybliżenie do rynku pracy 20 osób niepełnosprawnych po 30 roku życia (od dnia 30. urodzin) z obszaru województwa śląskiego prowadząca do zwiększenia ich szans na rynku pracy i uzyskania przez nich samozatrudnienia
(i utrzymania działalności przez minimum 12 miesięcy) do końca grudnia 2018 roku.

 

W ramach projektu wyłonieni Uczestnicy mają możliwość skorzystania z następującego wsparcia:

 

a)        grupowe warsztaty motywacyjne,

b)        szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,

c)         doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,

d)        wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości,

e)        podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe w postaci środków finansowych oraz usług doradczych m.in. w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla uczestników projektu, którzy w ramach projektu otrzymali wsparcie finansowe w postaci dotacji).

 

W ramach niniejszej edycji naboru zostanie wyłonionych 10 Uczestników Projektu:
6 kobiet z najwyższą liczbą punktów oraz 4 mężczyzn z najwyższą liczbą punktów.

 

Kandydaci ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty:

1)      Formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
w którym Kandydaci opiszą m.in. swoją wiedzę i doświadczenie (formalne
i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej, opiszą pomysł na firmę i jej profil oraz złożą obligatoryjne oświadczenia.

Formularz należy przygotować w sposób kompletny, czytelny, w formie pisemnej, zawierający czytelny podpis potencjalnego uczestnika projektu. W formularzu rekrutacyjnym ze szczególną uwagą należy uzupełnić następujące oświadczenia:

 1. oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania oraz wiek, wraz
  z możliwością wglądu do dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu
  w przypadku braku takich danych w dowodzie osobistym w momencie osobistego składania formularza rekrutacyjnego lub w przypadku wysłania dokumentów rekrutacyjnych pocztą/ kurierem – wgląd do dowodu osobistego przed rozmową kwalifikacyjną – treść oświadczenia znajduje się w części V Formularza rekrutacyjnego;
 2. oświadczenie o byciu osobą niepełnosprawną – treść oświadczenia znajduje się
  w części V Formularza rekrutacyjnego;

Osoby niepełnosprawne/osoby z niepełnosprawnościami przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia zobowiązane są do przedłożenia uwierzytelnionej przez kandydata kserokopii dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej/osoby z niepełnosprawnościami:

 • w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie to:
  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego
   z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 wspomnianej ustawy lub
  • orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
  • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,

lub

 • w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy
  z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
  :
  • orzeczenie o niepełnosprawności, lub
  • inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia, taki jak orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia.
 1. w przypadku osób bezrobotnych - oświadczenie o byciu osobą bezrobotną (oświadczenie znajduje się w części V Formularza rekrutacyjnego).

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia zobowiązane są do przedłożenia zaświadczenia poświadczającego rejestrację wydane przez właściwy Powiatowy Urząd Pracy (wystawione w terminie maksymalnie 10 dni roboczych przed dniem jego złożenia);

 1. w przypadku osób biernych/nieaktywnych zawodowo – oświadczenie
  o bierności zawodowej, które znajduje się w części V Formularza rekrutacyjnego;

2)      Dodatkowo do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:

a)        wstępną diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych - wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji;

b)        orzeczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej;

c)         oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków - dotyczące cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 769) – jeśli dotyczy.

 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie oraz wszelkie informacje znajdą Państwo
w Regulaminie rekrutacji Uczestników Projektu „Sprawna firma” nr RPSL.07.03.03-24-03C1/15, na stronie www.spnt.sosnowiec.pl oraz w Biurze Projektu.

 

Dokumenty rekrutacyjne Kandydatów ubiegających się o uczestnictwo w Projekcie przyjmowane będą w terminie od 01 lutego 2017 do 10 marca 2017 roku w następujący sposób:

 

a)      Osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w siedzibie Biura Projektu:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura, tj.: poniedziałek 8:00-17:00, wtorek-czwartek 8:00-16:00, piątek 08:00-15:00.

 

b)      Za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres Biura Projektu:

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

ul. Wojska Polskiego 8,

41-208 Sosnowiec.

 

c)       W drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:

na adres e-mail: sprawnafirma@arl.org.pl.

Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej uznaje się datę nadania, natomiast przez kuriera, osobiście lub pełnomocnika uznaje się datę wpływu wniosku do Biura Projektu w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym (ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec). Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych w drodze elektronicznej uznana będzie data poświadczenia odbioru w drodze elektronicznej.

 

Wypełnione dokumenty powinny zostać złożone w zamkniętej i oznaczonej kopercie zgodnie
z wymaganiami określonymi w Regulaminie Rekrutacji.

 

Dokumenty, które wpłyną do Biura Projektu przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty dla Kandydatów:

 1. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu „Sprawna firma” nr RPSL.07.03.03-24-03C1/15;
 1. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do poddziałania 7.3.3 RPO WSL na lata 2014-2020;
 2. Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego;
 3. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego;
 4. Załącznik nr 4 - Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej;
 5. Załącznik nr 5 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej;
 6. Załącznik nr 6 – Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej;
 7. Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu „Sprawna firma”;
 8. Załącznik nr 8 – Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych;
 9. Załącznik nr 9 - Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie;
 10. Załącznik nr 10 – Oświadczenia Uczestnika Projektu;
 11. Załącznik nr 11 – Dane Uczestnika Projektu;
 12. Załącznik nr 12 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013.

 

Dokumenty dla Kandydatów w wersji MS Word 97-2003 (.doc):

 1. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu „Sprawna firma” nr RPSL.07.03.03-24-03C1/15;
 1. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do poddziałania 7.3.3 RPO WSL na lata 2014-2020;
 2. Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego;
 3. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego;
 4. Załącznik nr 4 - Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej;
 5. Załącznik nr 5 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej;
 6. Załącznik nr 6 – Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej;
 7. Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu „Sprawna firma”;
 8. Załącznik nr 8 – Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych;
 9. Załącznik nr 9 - Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie;
 10. Załącznik nr 10 – Oświadczenia Uczestnika Projektu;
 11. Załącznik nr 11 – Dane Uczestnika Projektu;
 12. Załącznik nr 12 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013.

 


 

 

 

Partnerzy: