Ogłoszenie o naborze do projektu "Centrum Usług Rozwojowych"

UE

Ogłoszenie o naborze do projektu "Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników"

31/08/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU
„CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

WSPARCIE NA RZECZ MŚP I ICH PRACOWNIKÓW”

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wraz z Partnerami: Agencją Rozwoju Lokalnego S.A., WYG Consulting Sp. z o.o., Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości jako Operatorzy Regionalni PSF, ogłaszają nabór uczestników do projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników”.

 

Nabór ma charakter otwarty i dobrowolny, prowadzony w sposób ciągły od dnia 31 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków na dofinansowanie usług rozwojowych. O zakończeniu naboru Operator każdorazowo powiadomi na stronie internetowej projektu pod adresem www.operatorpsf.pl. Dopuszcza się przerwy w przyjmowaniu wniosków, co zostanie opublikowanie na ww. stronie.

 

Projekt skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego, oraz ich pracowników i kadry zarządzającej.

 

W ramach projektu istnieje możliwość dofinansowania usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – internetowej bazy prowadzonej w formie systemu teleinformatycznego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

 

Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORCY, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu naboru do projektu:

-          zaświadczenia / oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, którego wzór stanowi załącznik 1 do Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy,

-          formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulamin naboru do projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” (w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis),

-          formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulamin naboru do projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” (w przypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie),

-          kopię umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy),

-          wydruk lub kserokopie dokumentów rejestrowych – KRS lub wpis do CEIDG,

-          pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy (jeśli dotyczy).

2)      FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, wypełnione komputerowo lub drukowanymi literami. Nie można modyfikować i usuwać elementów formularzy. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól i uzupełnienie własnoręcznych, czytelnych podpisów pod oświadczeniami znajdującymi się w poszczególnych formularzach.

 

Dokumenty przyjmowane będą następujący sposób:

1)         osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w jednym z Punktów Obsługi Przedsiębiorcy, w terminach i godzinach pracy Punktów Obsługi Przedsiębiorcy. Informacje o godzinach pracy Punktów Obsługi Przedsiębiorcy znajdują się na stronie: www.operatorpsf.pl,

2)         za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres jednego z Punktów Obsługi Przedsiębiorcy.

Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera, osobiście lub pełnomocnika uznaje się datę wpływu dokumentów do Punktu Obsługi Przedsiębiorcy.

 

Dokumenty rekrutacyjne powinny być dostarczone do jednego z Punktu Obsługi Przedsiębiorcy, prowadzonych przez Operatorów:

1)        Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

42-202 Częstochowa, aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A

2)        Agencję Rozwoju Lokalnego S.A., Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny,

41-208 Sosnowiec, Ul. Wojska Polskiego 8

3)        Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości,

43-382 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367 (II piętro, pok. 309)

4)        WYG Consulting sp. z o.o.,

Park Biznesu Ballyvesey (budynek BH2, lokal 210)

Rybnik, ul. Podmiejska 95

 

Dokumenty, które wpłyną do Punktów Obsługi Przedsiębiorcy przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty dotyczące projektu znajdą Państwona stronie www.operatorpsf.pl oraz w Punktach Obsługi Przedsiębiorców.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi

Partnerzy: