UE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU "SPRAWNA FIRMA"

15/06/2018

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla Uczestników Projektu "Sprawna firma" wyłonionych w ramach II i dodatkowego naboru.

Uczestnicy Projektu mogą wnioskować o wsparcie na okres sześciu kolejnych miesięcy (od 7 do 12 miesiąca) liczonych od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej, w kwocie 1848,33 zł/miesiąc (łącznie 11089,98 zł).

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE  PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU WYŁONIONYCH W II EDYCJI NABORU ORAZ NABORZE DODATKOWYM

 

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Sprawna firma” dla Uczestników Projektu, którzy zostali wyłonieni w ramach II edycji naboru oraz naboru dodatkowego.

Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Uczestnicy Projektu mogą składać od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 09.07.2018 r. Nabór wniosków na charakter otwarty. Informacja o planowanym terminie zamknięcia naboru wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych.

Uczestnik, który otrzymał podstawowe wsparcie pomostowe, może ubiegać się
o przedłużone wsparcie pomostowe, na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonego do Beneficjenta w terminie 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego.

 

Przedłużone wsparcie pomostowe przeznaczone jest dla 20 Uczestników Projektu, z którymi podpisywany jest aneks do Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego. Przedłużone wsparcie pomostowe jest połączone ze wsparciem doradczym po założeniu działalności gospodarczej w ilości maksymalnie 8 godzin dla jednego Uczestnika Projektu, udzielanym na podstawie Aneksu do Umowy o udzieleniu wsparcia pomostowego w formie usług szkoleniowo – doradczych (po rozpoczęciu działalności gospodarczej w ramach projektu) stanowiącej zał. nr 21 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego.

 

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o przedłużone wsparcie pomostowe jest złożenie wypełnionego Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz
z następującymi załącznikami:

a)      oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych (zał. 7 do niniejszego Regulaminu) wraz
z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (zał. 8 do niniejszego Regulaminu),

b)      formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 do niniejszego Regulaminu),

c)       w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe (zał. 14 do niniejszego Regulaminu),

d)      Harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 18 do niniejszego Regulaminu).

 

Procedura przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego przeprowadzana jest na tych samych zasadach, jak w przypadku podstawowego wsparcia pomostowego (tj. nabór wniosków, ocena formalna, ocena merytoryczna, procedura odwoławcza, podpisanie
i zabezpieczenie aneksu umowy).

 

Podstawą do przekazania przedłużonego wsparcia pomostowego jest aneks do Umowy
o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego (zał. 10 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego) oraz wniesienie zabezpieczania prawidłowego wykonania umowy.

 

Szczegółowe zasady ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego znajdą Państwo w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Sprawna firma” oraz w Aneksie nr 1 do Regulaminu, dostępnych na stronie www.spnt.sosnowiec.pl oraz w Biurze Projektu.

 

Wzór Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz dokumentów stanowiących załączniki do Wniosku, dostępne są na stronie www.spnt.sosnowiec.pl oraz  na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu.

Pod pojęciem „Wniosek” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych przy ubiegania się  o przedłużone wsparcie pomostowe, tj. formularz wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.

 

Wymagane jest złożenie dwóch jednakowych kompletów dokumentów.

Wnioski Uczestników o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego przyjmowane będą  w następującej formie:

a)      Osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w siedzibie Biura Projektu:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura, tj.: poniedziałek 8:00-17:00, wtorek-czwartek 8:00-16:00, piątek 08:00-15:00.

 

b)      Za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres Biura Projektu:

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

ul. Wojska Polskiego 8,

41-208 Sosnowiec.

 

c)       W drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:

na adres e-mail: sprawnafirma@arl.org.pl.

Za termin złożenia wniosków wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej uznaje się datę nadania, natomiast przez kuriera, osobiście lub pełnomocnika uznaje się datę wpływu wniosku do Biura Projektu w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym (ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec). Za termin złożenia wniosków w drodze elektronicznej uznana będzie data poświadczenia odbioru w drodze elektronicznej. 

Wniosek należy  złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

Imię i nazwisko

Pełny adres Uczestnika Projektu

 

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

„Sprawna firma”

NIE OTWIERAĆ

 

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

ul. Wojska Polskiego 8,

41-208 Sosnowiec

 

Oceny formalnej wniosków dokona pracownik Biura projektu ustalając:

a)      m.in. czy Uczestnik projektu:

  • złożył wszystkie wymagane dokumenty o których mowa w § 18 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (…),
  • złożył dokumenty zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu o naborze wniosków i w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego (…), w wyznaczonym terminie i miejscu, w zamkniętej i opisanej zgodnie ze wzorem kopercie,
  • złożył komplet dokumentów na odpowiednich wzorach, o których mowa
    w § 18 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (…),
  • złożył dokumenty kompletne (w tym: z wszystkimi wymaganymi załącznikami, podpisane i parafowane w wyznaczonych miejscach),
  • złożył kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem;

b)      czy Wniosek wpłynął w terminie do 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego.

Dokumenty, które wpłyną do Projektodawcy przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Dokumenty dla Uczestników ubiegających się o przyznanie przedłużone wsparcia pomostowego, stanowiące załączniki do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu „Sprawna firma”:

a)   Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

b)   oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych (zał. 7 do niniejszego Regulaminu) wraz
z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (zał. 8 do niniejszego Regulaminu);

c)    formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 do niniejszego Regulaminu);

d)   w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe (zał. 14 do niniejszego Regulaminu);

e)    Harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 18 do niniejszego Regulaminu).

 

Partnerzy: