Ogłoszenie o naborze do projektu "Centrum Usług Rozwojowych"

UE

Nowa dokumentacja

03/09/2018

Zarząd województwa śląskiego podjął 21 sierpnia 2018 r.  uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji „Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim” stanowiącego podstawowy element procesu wdrażania Osi Priorytetowej VIII Regionalne Kadry Gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, w ramach RPO WSL 2014-2020.

Treść uchwały jest dostępna na stronie https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/uchwaly_ks_psf).

Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu:

 1. Likwidacja kwalifikowalności podatku VAT.
 2. Usunięcie zapisu mówiącego o dobrowolności w przyjmowaniu dok. rekrutacyjnych po wskazanym terminie.
 3. Doprecyzowanie definicji „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej”.
 4. Dodanie do opisu PSF istotnych zapisów wynikających z przyjętych uchwał KS PSF. Uchwały nr 36 (dot. sposobu określenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) oraz Uchwały nr 35 (dot. określenia momentu weryfikacji poziomu zatrudnienia w przypadku przyznawania premii do dofinansowania dla przedsiębiorstw z odpowiednimi poziomami zatrudnienia osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, oraz osób w wieku 50+)
 5. Wprowadzenie obowiązku przesyłania przez Operatora informacji o opłaceniu faktury za usługę rozwojową wraz z podaniem informacji o terminie jej zapłaty do Przedsiębiorcy, który korzystał z usługi rozwojowej.
 6. Doprecyzowanie zapisów dotyczących uzupełnień w przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji.
 7. Wydłużenie terminu na weryfikację, zatwierdzenie dokumentów zgłoszeniowych oraz podpisanie umowy wsparcia przez Operatora z Przedsiębiorcą. Doprecyzowanie zapisów pod kątem informowania o wynikach weryfikacji.
 8. Dokonanie zmiany terminu na ocenę usług rozwojowych. Wprowadzenie jednego terminu zamiast dwóch – w zależności od liczby wniosków i natężenia pracy.
 9. Wprowadzenie obniżenia poziomu dofinansowania usługi rozwojowej o 20 punktów procentowych, jeśli uczestnikiem usługi jest osoba zaangażowana na podstawie umowy o dzieło oraz w przypadku gdy osoba będąca pracownikiem (umowa o pracę/umowa zlecenie) zatrudniona jest w okresie krótszym niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej. Doprecyzowanie zapisów dotyczących zasad obniżania dofinansowania.
 10. Zaktualizowanie zapisów dotyczących przerw w naborze poprzez wprowadzenie harmonogramu przyjmowania wniosków oraz zapisów dot. prowadzenia naborów dedykowanych.
 11. Uaktualnienie części Opisu PSF dotyczącej „zakresu danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją projektu”.
 12. Zmiana definicji „dnia” w słowniku pojęć (uznanie sobót za dni wolne od pracy).
 13. Doprecyzowanie zapisów dotyczących warunków jakie muszą zostać spełnione aby istniała możliwość kwalifikowania kosztów usługi rozwojowej.
 14. Wprowadzenie obowiązku poświadczenia notarialnie podpisu osoby posiadającej pełnomocnictwo do reprezentowania Przedsiębiorcy w kontaktach z Operatorem.
 15. Wprowadzenie obowiązku przedkładanie przez Przedsiębiorców zaświadczeń o niezaleganiu z US, ZUS/KRUS przed podpisaniem umowy o dofinansowanie usług rozwojowych.

Nowa dokumentacja PSF obowiązujE od 1 września br. 

Nowe dokumenty są do pobrania: https://www.operatorpsf.pl/dokumenty-do-pobrania/

Partnerzy: