UE

Projekt „Wyspecjalizowani na starcie” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A., operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i przybliżenie do rynku pracy w branży ICT i/lub nowoczesnych technologii 20 osób spełniających kryteria młodzieży NEET z obszaru województwa śląskiego, posiadających bazę w postaci odpowiednich predyspozycji, wiedzy lub umiejętności, prowadząca do zwiększenia ich szans na rynku pracy i uzyskania zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) przez minimum 15 z nich do końca 06/2018.

Osiągnięcie celu będzie możliwe, dzięki zindywidualizowaniu wsparcia zgodnego ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestników Projektu. Działania projektowe przyczynią się do realizacji celu szczegółowego POWER i zwiększą możliwość zatrudnienia osób młodych NEET.

 

Termin realizacji projektu: 01 sierpnia 2016 r. – 30 czerwca 2018 r.

Planowany harmonogram projektu:

 • Rekrutacja do projektu: 09.2016 – 12.2017
 • Realizacja wsparcia merytorycznego – szkoleń i doradztwa: 12.2016 – 12.2017
 • Staże: 04.2017 – 05.2018
 • Pośrednictwo pracy: 10.2017 – 06.2018
 • Nabór wniosków i przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości: 03.2017 – 04.2017
 • Wypłata wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości: 05.2017– 06.2017
 • Nabór wniosków i przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego: 04.2017– 07.2017
 • Wypłata podstawowego wsparcia pomostowego: 06.2017 – 12.2017
 • Nabór wniosków i przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego: 10.2017-12.2017
 • Wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego: 10.2017 – 06.2018
 • Doradztwo biznesowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej: 06.2017 – 06.2018

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • warsztaty aktywizacyjne,
 • szkolenia specjalistyczne wpisujące się w Program Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020,
 • szkolenia z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • 6-miesięczny płatny staż,
 • usługi pośrednika pracy,
 • środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 22 700,00zł /osobę,
 • doradztwo biznesowe,
 • wsparcie pomostowe (na okres maksymalnie 12 miesięcy) w wysokości 1 750,00zł miesięcznie/os. 

Wartość projektu: 1 065 039,00zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 897 614,87zł

 

Partnerzy: