Dokumenty do pobrania

UE

Ogłoszenie o naborze Uczestników do projektu- aktualizacja z dnia 26.02.2019 r.

Ogłoszenie o naborze Uczestników do projektu

Dokumenty dla Kandydatów:

Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu „Nowe horyzonty” nr projektu RPSL.07.03.01-24-081B/17.

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do Poddziałania 7.3.1 RPO WSL na lata 2014-2020;

Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego;

Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego;

Załącznik nr 4 - Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej;

Załącznik nr 5 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej;

Załącznik nr 6 – Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej;

Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu „Nowe horyzonty – etap II”;

Załącznik nr 8 – Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych;

Załącznik nr 9 - Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie;

Załącznik nr 10 – Oświadczenia Uczestnika Projektu;

Załącznik nr 11 – Dane Uczestnika Projektu;

Załącznik nr 12 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013.

Załącznik nr 13 -  Wykaz ulic objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016-2023

Załącznik nr 14 - Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie


Wykaz ulic objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016-2023:

Wykaz ulic - plik xls

Wykaz ulic - plik pdf


 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze Uczestników do projektu

Partnerzy: