DOKUMENTY DO POBRANIA

UE

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin naboru do projektu

Zał.1. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy (wzór)

          Zał.1. do Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy. Dane o otrzymanej pomocy de minimis

          Zał.6. do Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy. Pełnomocnictwo przedsiębiorcy (wzór)

Zał. 2. Formularz zgłoszeniowy uczestnika (wzór)

           Zał. 1. do Formularza zgłoszeniowego uczestnika. Oświadczenie uczestnika

Zał. 3. Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (wzór)

Zał. 4. Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP przedsiębiorcy w formularzu zgłoszeniowym

Zał. 5. Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych (wzór)

Zał. 6. Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej (wzór)

Zał. 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór)

Zał. 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub  rybołówstwie, pomoc de minimis  lub pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie

Zał. 9. Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania
w województwie śląskim

 

Dokumenty do  umowy:

Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (wzór)

Zał. 4 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (wzór)

Zał. 5. Lista zatwierdzonych uczestników oraz usług rozwojowych przedsiębiorcy (wzór)

Zał. 6. Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych

Oświadczenie potwierdzające aktualność danych

 

Dodatkowe dokumenty

Opracowanie dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w oparciu o rozporządzenie Komisji (UE) 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

 


UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy: