Ogłoszenia

27.04.2017

AKTUALIZACJA - Zapytanie ofertowe o cenę na realizację szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu "Sprawna firma".

Aktualizacja zapytania ofertowego dotyczy zmiany zapisów o terminie złożenia dokumentów.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Załączniki do zapytania ofertowego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

25.04.2017

Zapytanie ofertowe o cenę na realizację szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu "Sprawna firma".

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Załaczniki do zapytania ofertowego.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.04.2017

Informacja o wynikach postępowania dot. wyboru Oficerów niezależnych dokonujących oceny złożonych biznesplanów przez Uczestników/Uczestniczki w ramach projektu „Wyspecjalizowani na starcie” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe,  Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:

Informacja o wynikach.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.04.2017

Zapytanie ofertowe na ocenę merytoryczną biznesplanów w ramach projektu "Wyspecjalizowani na starcie".

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1
załącznik nr 2

załącznik nr 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.03.2017

Zapytanie ofertowe na realizację szkoleń z zakresu modelowania wirtualnego w ramach projektu "Wyspecjalizowani na starcie".

Pliki do pobrania:

załącznik nr 1 - zapytanie ofertowe,
załącznik nr 2 - formularz oferty.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

23.02.2017

Informacja o wynikach postępowania dot. wyłonienia członków Komisji Rekrutacyjnej działającej w ramach projektu "Sprawna firma".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.02.2017r.

Informacja o wynikach postępowania na realizację szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników/uczestniczek projektu „Wyspecjalizowani na starcie”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.02.2017r.

Zapytanie ofertowe na realizację szkoleń z zakresu modelowania wirtualnego w ramach projektu "Wyspecjalizowani na starcie".

Pliki do pobrania:
załącznik nr 1 - zapytanie ofertowe,
załącznik nr 2 - formularz oferty.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.02.2017 r.

Zapytanie ofertowe o cenę merytorycznej oceny formularzy rekrutacyjnych oraz przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych w ramach działania Komisji Rekrutacyjnej projektu "Sprawna firma".

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załączniki nr 1-3 do zapytania ofertowego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.02.2017r.

Zapytanie ofertowe na realizację szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników/uczestniczek projektu "Wyspecjalizowani na starcie".

Pliki do pobrania:
załącznik nr 1 - zapytanie ofertowe,
załącznik nr 2 - formularz oferty.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.12.2016r.

Informacja o wynikach postępowania dot. realizacji wsparcia merytorycznego z zakresu poradnictwa zawodowego w ramach projektu „Wyspecjalizowani na starcie"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.12.2016r.

Zapytanie ofertowe na realizację wsparcia merytorycznego z zakresu poradnictwa zawodowego

treść zapytania

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.10.2016r.

Informacja o wynikach postępowania dot. naboru członków Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu „Wyspecjalizowani na starcie”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.09.2016r.

Zapytanie ofertowe - Nabór Członków Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu „Wyspecjalizowani na starcie”

 

W związku z realizacją przez Agencję Rozwoju Lokalnego SA, ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec, projektu pn.: „Wyspecjalizowani na starcie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Członka Komisji Rekrutacyjnej powołanej w celu oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych przez potencjalnych uczestników projektu  i przeprowadzenia rozmów  zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu „Wyspecjalizowani na starcie” z podziałem na następujące części:

CZĘŚĆ A.

Przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych (ok. 100 wniosków aplikacyjnych x 2 oceny) wraz z ewentualną oceną w ramach procedury odwoławczej, 

na podstawie formularza rekrutacyjnego, udostępnionego Wykonawcy przez Zamawiającego. Każdy formularz zostanie oceniony przez dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z Kartą oceny formularza rekrutacyjnego (stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji).

Cześć A. przedmiotu zamówienia dotyczy wyboru 4 członków Komisji Rekrutacyjnej.

CZĘŚĆ B.

Przeprowadzenie rozmów przez doradcę zawodowego z Kandydatami do projektu (ok. 100 rozmów) mających na celu weryfikację predyspozycji, umiejętności i kompetencji Kandydatów oraz skierowanie ich do jednej z dwóch proponowanych ścieżek (ścieżka zatrudnienia, ścieżka dotacyjna). Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych udokumentowane będzie Notatką z rozmowy kwalifikacyjnej (stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji) oraz Kartą oceny rozmowy kwalifikacyjnej dla członka Komisji Rekrutacyjnej  (stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji). 

Część B. przedmiotu zamówienia dotyczy wyboru 2 członków Komisji Rekrutacyjnej.

Szczegółowy opis dostępny w Zapytaniu Ofertowym w plikach do pobrania poniżej.

Po otrzymaniu ofert, Zamawiający wyłoni Wykonawców, z którym zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia.

Zapraszamy do współpracy!

 

Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione w celu wyboru Wykonawcy na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki (w wersji edytowalnej)

 

Partnerzy: