Aktualności

UE

Ogłoszenie o naborze Uczestników Projektu "SPNT z biznesem"

27/10/2017

Projekt „SPNT z biznesem” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A., operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego w ramach Poddziałania 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym Projektu jest aktywizacja zawodowa i przybliżenie do rynku pracy 60 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia (min. 32K) znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z obszaru subregionu centralnego, prowadząca do zwiększenia ich szans na tym rynku i uzyskania przez nich samozatrudnienia do końca 04/2019.

Termin realizacji projektu: 01.09.2017 – 30.04.2019.

Ramowy harmonogram projektu:

Rekrutacja: listopad 2017- styczeń 2018

Wsparcie merytoryczne przed rozpoczęciem działalności: styczeń- maj 2018

Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości i wsparcie pomostowe: czerwiec 2018- kwiecień 2019

W ramach projektu oferujemy:

- wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (np. na zakup towaru, samochód, sprzęt, oprogramowanie, meble, wyposażenie - bez limitów na poszczególne rodzaje kosztów),

- wsparcie  finansowe pomostowe na pokrycie kosztów bieżących (np. ZUS, leasing, telefon, obsługę

- (księgową, paliwo, czynsz), wypłacane w miesięcznych ratach  (przez 12 m-cy),

- bezpłatne szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,

- bezpłatne doradztwo po założeniu firmy (np. z prawnikiem, doradcą podatkowym).

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

DLA KOGO:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 30 r.ż. z terenu subregionu centralnego, planujących rozpocząć działalność gospodarczą na tym terenie (siedziba firmy), znajdujących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Osoby te będą należeć co najmniej do jednej z następujących grup: 

- osób powyżej 50 r.ż.,

- kobiet(szczególnie powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),

- niepełnosprawnych,

- osób długotrwale bezrobotnych,

- osób o niskich kwalifikacjach.

Osoby wykluczone z udziału w projekcie:

- osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą (tj. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

- osoby, które zawiesiły prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

- osoby, które równolegle korzystają z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej;

- osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u Beneficjenta lub wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu, a także osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem lub pracownikiem Beneficjenta, lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:

 - związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub

-  związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

- osoby karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;

- osoby, które posiadają na dzień przystąpienia do projektu nieuregulowane w terminie zobowiązania cywilnoprawne;

- osoby, które w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych korzystały z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego towarów równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy;

- osoby karane, posiadające zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej „ufp”) (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

W projekcie weźmie udział 60 osób, w tym min. 32 kobiety.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

NABÓR I REKRUTACJA:

Dokładne terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji będą ogłoszone na stronie internetowej SPNT http://www.spnt.sosnowiec.pl/aktualnosci-4 oraz tablicy informacyjnej Beneficjenta (w budynku głównym Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego), na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji.

FAKTY I LICZBY:

Liczba uczestników projektu – 60

Liczba dotacji – 60

Liczba wsparcia podstawowego pomostowego – 60

Liczba wsparcia przedłużonego pomostowego - 60


Wartość projektu: 3 829 127,86 PLN

Wartość dofinansowania: 3 712 938,29 PLN (wkład ze środków europejskich 3 254 758,68 PLN).

KONTAKT:

Biuro projektu:

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

ul. Wojska Polskiego 8,
41-208 Sosnowiec
e-mail: spntzbiznesem@arl.org.pl
tel. 32 778 91 08, 32 778 91 05
fax 32 778 91 09

 

Partnerzy: