Aktualności

UE

Ogłoszenie o naborze biznesplanów dla uczestników projektu „Wiatr w żagle” wyłonionych w I edycji naboru

09/10/2018

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza nabór biznesplanów w ramach projektu „Wiatr w żagle” dla Uczestników/Uczestniczek Projektu (UP), którzy zostali wyłonieni w ramach I edycji naboru Uczestników Projektu.

O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotację) mogą ubiegać się UP, którzy wzięli udział w minimum 70% godzin szkoleń oraz 100% godzin indywidualnego doradztwa przewidzianych dla Uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Każdy z Uczestników Projektu może wnioskować o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w maksymalnej wysokości 25.400,00 zł.

 

UP powinni złożyć biznesplany w dwóch egzemplarzach (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa), do których zobowiązani są załączyć, co najmniej:

 1. potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, poświadczające udział w minimum 70% godzin szkoleń oraz 100% godzin indywidualnego doradztwa przewidzianych dla Uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym,
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) / lub oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis (zał. 8 do ww. Regulaminu),
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 do ww. Regulaminu),
 4. szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia ze środków wsparcia finansowego (zał. 12 do ww. Regulaminu),
 5. zbiór oświadczeń (zał. 13 do ww. Regulaminu).

 

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:

 1. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
 2. dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

 

Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości znajdą Państwo w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Wiatr w żagle”, dostępnym na stronie www.spnt.sosnowiec.pl oraz w Biurze Projektu.

 

Wzór biznesplanu oraz wzory dokumentów stanowiących załączniki do biznesplanu, dostępne są na stronie www.spnt.sosnowiec.pl oraz w Biurze Projektu.

Pod pojęciem „biznesplan” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się o wsparcie finansowe, tj. biznesplan wraz z załącznikami.

Biznesplany UP przyjmowane będą w terminie od 16.10.2018 r. do 30.10.2018 r. w następującej formie:

 1. osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Projektu (IV piętro, POKÓJ 4.01.2) w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00;
 2. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firm kurierskich na adres Biura Projektu: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec
 3. w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres: wiatrwzagle@arl.org.pl


Nie dopuszcza się składania dokumentów za pośrednictwem skanu lub faksu.

 

O dacie złożenia dokumentów nadesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe decyduje data nadania, o dacie złożenia za pośrednictwem firm kurierskich i w drodze elektronicznej decyduje data wpływu do Biura Projektu.

Biuro Projektu rekomenduje, aby wnioski składane za pośrednictwem Poczty Polskiej były wysłane przesyłką poleconą.

Dokumenty, które wpłyną przed lub po terminie naboru, nie będą rozpatrywane.

 

Biznesplany poprawne pod względem formalnym muszą spełniać poniższe warunki:

 • biznesplan został złożony w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

       Imię i Nazwisko
       Uczestnika/Uczestniczki projektu
       Nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
       Adres

       Biznesplan w ramach projektu „Wiatr w żagle”
       NIE OTWIERAĆ

                                                                                Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.
                                                                                Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny
                                                                                ul. Wojska Polskiego 8
                                                                                41-208 Sosnowiec

 • każdy egzemplarz biznesplanu został zszyty lub zbindowany lub wpięty w skoroszyt,
 • biznesplan oraz załączniki do wniosku zostały złożone na obowiązujących wzorach,
 • formularz biznesplanu oraz załączniki zostały podpisane przez UP (czytelny podpis i data), natomiast każda strona biznesplanu została parafowana,
 • kopie dokumentów, będące załącznikami zostały opatrzone przez UP adnotacją „za zgodność z oryginałem” oraz zawierają czytelny podpis i datę.

 

Dokumenty dla UP składających biznesplan, stanowiące załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Wiatr w żagle”:

 1. Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (załącznik nr 11 do ww. Regulaminu),
 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych (załącznik 7 do ww. Regulaminu),
 3. Oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis (zał. 8 do ww. Regulaminu),
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 do ww. Regulaminu),
 5. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia ze środków wsparcia finansowego (zał. 12 do ww. Regulaminu),
 6. Zbiór oświadczeń (zał. 13 do ww. Regulaminu).

Partnerzy: