UE

 

Grupą docelową projektu są osoby, spełniające łącznie następujące kryteria:

a)  zamieszkują na terenie województwa śląskiego,

b)  są w wieku powyżej 30 lat (od dnia 30. urodzin),

c)  nie pracują, tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi/nieaktywnymi zawodowo,

d)  są osobami niepełnosprawnymi.

 

Działalność gospodarcza zakładana w ramach projektu musi być porwadzona na terenie województwa śląskiego (siedziba firmy).

Do projektu łącznie przyjęte zostanie lącznie 20 osób (w I edycji rekrutacji - 10 osób, w tym min. 6 kobiet; w II edycji rekrutacji - 10 osób, w tym min. 5 kobiet).


Wyłączone z uczestnictwa w projekcie są:

 • osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą (tj. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;[1]
 • osoby, które zawiesiły prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • osoby, które równolegle korzystają z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej;
 • osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u Beneficjenta lub wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu, a także osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem lub pracownikiem Beneficjenta, lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:

       -        związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub

       -        związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

 • osoby karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy
  z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych
  i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • osoby, które posiadają na dzień przystąpienia do projektu nieuregulowane w terminie zobowiązania cywilnoprawne;
 • osoby, które w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych korzystały z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego towarów równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy;
 • osoby karane, posiadające zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej „ufp”) (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
 

Szczegółowe informacje dot. kwalifikowalności do projektu, a także niezbędne dokumenty zawarte będą w Regulaminie rekrutacji, który opublikowany będzie po akceptacji Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Kwalifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w projekcie weryfikowana jest przez Beneficjenta na etapie rekrutacji do projektu na podstawie wypełnionego przez potencjalnego uczestnika projektu formularza rekrutacyjnego, złożonych przez niego oświadczeń wraz z wymaganymi dokumentami. Kryterium kwalifikowalności weryfikowane będzie również przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia.

Partnerzy: