UE

Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w partnerstwie z Agencją Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Sosnowcu realizuje projekt „PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH - kompleksowy program wsparcia osób rozpoczynających działalność gospodarczą”.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 40 os. powyżej 30 roku życia zamieszkujących subregion południowy, pozostających bez zatrudnienia i planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Nabór dokumentów osób ubiegających się o udział w projekcie potrwa od 25.09.2017 r. do 08.10.2017 r.

Ocena wszystkich złożonych aplikacji będzie prowadzona po zakończeniu naboru dokumentów, w związku z czym o zakwalifikowaniu do projektu NIE BĘDZIE DECYDOWAŁA KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ."

GRUPA DOCELOWA

Ze wsparcia będzie mogło skorzystać 40 osób po 30 roku życia, planujących rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo (z wyłączeniem odbywających karę pozbawienia wolności), należące co najmniej do jednej z poniższych grup, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

OBSZAR REALIZACJI

Projekt skierowany jest do osób z subregionu południowego województwa śląskiego, tj. zamieszkujących powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki oraz Miasto Bielsko – Biała.

FORMY WSPARCIA

Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną objęte kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem w postaci:

- usług szkolenia i doradztwa przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
- wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (max. 24 114,48 zł),
- wsparcia pomostowego podstawowe* (max. 1 850,00 zł x 6 m-cy) połączone z doradztwem,
- wsparcia pomostowego przedłużone* (max. 1 850,00 zł x 6 m-cy dla 30 osób) połączone z doradztwem.

OKRES REALIZACJI

Projekt jest realizowany w okresie od lipca 2017 do końca stycznia 2019 r.

FINANSOWANIE Projektu „PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH - kompleksowy program wsparcia osób rozpoczynających działalność gospodarczą”:

Wartość ogółem: 2 401 709,68 PLN

Wartość dofinansowania: 2 329 853,16 PLN

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie lub szerszymi informacjami zapraszamy do kontaktu.

Biuro Projektu:

Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A.

ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko-Biała

Tel: 33 816 41 42 / 33 810 10 54

Mail: projektyefs@rfeko.pl

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz regulamin znajdą Państwo na stronie Rekrutacja

"Zapewniamy, że żadna osoba nie będzie traktowana w sposób odmienny ze względu na swoją płeć, rasę, kolor skóry, orientację seksualną lub niepełnosprawność".


Partnerzy: