Dokumenty do pobrania

UE

Dokumenty dla Uczestników/Uczestniczek projektu.

Wersje edytowalne:

1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
2. Załącznik nr 1 - Umowa o udzielenie wsparcia finansowego;
3. Załącznik nr 2 - Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego;
4. Załącznik nr 3 - Karta oceny biznesplanu; 
5. Załącznik nr 4 - Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego;
6. Załącznik nr 5 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego;
7. Załącznik nr 6 - Wniosek o przyznanie podstawowego lub przedłużonego wsparcia pomostowego;
8. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis;
9. Załącznik nr 8 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis;
10. Załącznik nr 9 - Formularz informacji przedst. przy ubieganiu się o pomoc;
11. Załącznik nr 10 - Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego;
12. Załącznik nr 11 - Biznesplan;
13. Załącznik nr 12 - Szczegółowe zestawienie towarów i usług wsparcie finansowe;
14. Załącznik nr 13 - Oświadczenia; 
15. Załącznik nr 14 - Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług doradczych;
16. Załącznik nr 15 - Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia;
17.Załącznik nr 16 - Rozliczenie wsparcia finansowego;
18. Załącznik nr 17 - Rozliczenie wsparcia pomostowego;
19. Załącznik nr 18 - Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcie pomostowe;
20. Załącznik nr 19 - Standardy oceny biznesplanów;
21. Załącznik nr 20 - Zapotrzebowanie na usługi doradcze;

22. Załącznik nr 21 - Zaświadczenie o pomocy de minimis;

 

Wersje PDF:

1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
2. Załącznik nr 1 - Umowa o udzielenie wsparcia finansowego;
3. Załącznik nr 2 - Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego;
4. Załącznik nr 3 - Karta oceny biznesplanu; 
5. Załącznik nr 4 - Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego;
6. Załącznik nr 5 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego;
7. Załącznik nr 6 - Wniosek o przyznanie podstawowego lub przedłużonego wsparcia pomostowego;
8. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis;
9. Załącznik nr 8 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis;
10. Załącznik nr 9 - Formularz informacji przedst. przy ubieganiu się o pomoc;
11. Załącznik nr 10 - Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego;
12. Załącznik nr 11 - Biznesplan;
13. Załącznik nr 12 - Szczegółowe zestawienie towarów i usług wsparcie finansowe;
14. Załącznik nr 13 - Oświadczenia; 
15. Załącznik nr 14 - Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług doradczych;
16. Załącznik nr 15 - Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia;
17. Załącznik nr 16 - Rozliczenie wsparcia finansowego;
18. Załącznik nr 17 - Rozliczenie wsparcia pomostowego;
19. Załącznik nr 18 - Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcie pomostowe;
20. Załącznik nr 19 - Standardy oceny biznesplanów;
21. Załącznik nr 20 - Zapotrzebowanie na usługi doradcze;

22. Załącznik nr 21 - Zaświadczenie o pomocy de minimis;

 

Dokumenty dla Kandydatów/Kandydatek - rekrutacja do projektu "Wiatr w żagle"

Wersja DOCX (Word 2013):

 1. Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Wiatr w żagle” (tekst jednolity obowiązujący od 30.10.2018 r.);
 2. Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny Uczestników projektu do Poddziałania 7.4.1 RPO WSL na lata 2014-2020;
 3. Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego;
 4. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego;
 5. Załącznik nr 4 – Karta oceny rozmowy;
 6. Załącznik nr 5 – Zbiorcza karta oceny merytorycznej;
 7. Załącznik nr 6 – Notatka z rozmowy;
 8. Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu „Wiatr w żagle”;
 9. Załącznik nr 8 – Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie;
 10. Załącznik nr 9 – Oświadczenie Uczestnika projektu (wersja obowiązująca od 30.10.2018 r.);
 11. Załącznik nr 10 – Dane Uczestnika projektu (wersja obowiązująca od 30.10.2018 r.);
 12. Załącznik nr 11 – Zaświadczenie zakładu pracy o zwolnieniach pracowników;
 13. Załącznik nr 12 – Zaświadczenie zakładu pracy o działalności w sektorze górniczym lub kooperacji z sektorem górniczym;
 14. Załącznik nr 13 – Zaświadczenie zakładu pracy o nie przedłużeniu umowy;
 15. Załącznik nr 14 – Zaświadczenie zakładu pracy o przyczynach rozwiązania umowy;
 16. Załącznik nr 15 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013;
 17. Załącznik nr 16 - Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie (obowiązuje od 30.10.2018 r.).

 

Wersja PDF:

 1. Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Wiatr w żagle” (tekst jednolity obowiązujący od 30.10.2018 r.);
 2. Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny Uczestników projektu do Poddziałania 7.4.1 RPO WSL na lata 2014-2020;
 3. Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego;
 4. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego;
 5. Załącznik nr 4 – Karta oceny rozmowy;
 6. Załącznik nr 5 – Zbiorcza karta oceny merytorycznej;
 7. Załącznik nr 6 – Notatka z rozmowy;
 8. Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu „Wiatr w żagle”;
 9. Załącznik nr 8 – Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie;
 10. Załącznik nr 9 – Oświadczenie Uczestnika projektu (wersja obowiązująca od 30.10.2018 r.);
 11. Załącznik nr 10 – Dane Uczestnika projektu (wersja obowiązująca od 30.10.2018 r.);
 12. Załącznik nr 11 – Zaświadczenie zakładu pracy o zwolnieniach pracowników;
 13. Załącznik nr 12 – Zaświadczenie zakładu pracy o działalności w sektorze górniczym lub kooperacji z sektorem górniczym;
 14. Załącznik nr 13 – Zaświadczenie zakładu pracy o nie przedłużeniu umowy;
 15. Załącznik nr 14 – Zaświadczenie zakładu pracy o przyczynach rozwiązania umowy;
 16. Załącznik nr 15 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013;
 17. Załącznik nr 16 - Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie (obowiązuje od 30.10.2018 r.).

Partnerzy: