UE

Projekt „Wiatr w żagle” jest realizowany przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. - operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 7.4.1 Outplacement – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu wynosi 2.077.536,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 1.765.905,60 zł.

 

Projekt jest realizowany w okresie od 15.03.2018 r. do 14.03.20121 r.

 

Celem głównym projektu jest aktywizacja i uzyskanie do 14.03.2021 r. samozatrudnienia przez 30 osób (minimum 18 kobiet) zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia, niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach, kobiety) z terenu Sosnowca, i utrzymanie przez nie działalności przez minimum 12 miesięcy.

 

W ramach projektu zakłada się realizację następujących działań:

 1. Rekrutacja (3 edycje naborów, w każdym wyłonionych zostanie 10 Uczestników/Uczestniczek). Planowane terminy rozpoczęcia naborów dokumentów rekrutacyjnych to: II kwartał 2018 r., październik 2018 r. i maj 2019 r. Rekrutacja polega m.in. na ocenie formularzy rekrutacyjnych i rozmowie z Komisją Rekrutacyjną.

 2. Wsparcie merytoryczne przed rozpoczęciem działalności gospodarczej:

 • doradztwo zawodowe,

 • poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe,

 • szkolenie „Kierownik małego przedsiębiorstwa”,

 • doradztwo z zakresu przygotowania biznes planu.

3. Wsparcie finansowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej:

 • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja na zakupy związane z uruchomieniem działalności) w kwocie 25.400,00 zł na każdego/każdą Uczestnika/Uczestniczkę projektu,

 • finansowe wsparcie pomostowe podstawowe (dotacja na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, udzielana przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej) w kwocie 2.000,00 zł/miesiąc na każdego/każdą Uczestnika/Uczestniczkę projektu,

 • finansowe wsparcie pomostowe przedłużone (dotacja na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, udzielana w okresie od 7 do 12 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej) w kwocie 2.000,00 zł/miesiąc na każdego/każdą Uczestnika/Uczestniczkę projektu.

4. Wsparcie merytoryczne po rozpoczęciu działalności gospodarczej:

 • doradztwo specjalistyczne,
 • pomoc opiekuna biznesowego.

 

Uczestnikami projektu mogą stać się osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej na terenie Sosnowca, które są pracownikami:

 1. przedsiębiorstw sektora MŚP,

 2. przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne,

 3. przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej,

 4. przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej

zagrożonymi zwolnieniem, przewidzianymi do zwolnienia lub osobami zwolnionymi (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu) z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Jednocześnie, z uwagi na specyfikę projektu, ww. osoby muszą zamieszkiwać (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w Sosnowcu lub pracować na jego terenie, oraz należeć do przynajmniej jednej z następujących grup:

 1. kobiety,

 2. osoby z niepełnosprawnością,

 3. osoby powyżej 50 roku życia,

 4. osoby o niskich kwalifikacjach,

 5. osoby poniżej 30 roku życia.

W ramach projektu przewidziano preferencje (dodatkowe punkty na etapie rekrutacji) dla:

 • pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego - 10 pkt.

       lub

 • pracowników lub byłych pracowników z przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego powiązanych (kooperujących) ze spółkami węglowymi z terenu województwa śląskiego - 10 pkt.

oraz

 • osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu - 5 pkt.

       lub

 • pracowników w okresie wypowiedzenia - 5 pkt.

 

W projekcie nie mogą uczestniczyć w szczególności:

 1. osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą (tj. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), były zarejestrowane jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

 2. osoby, które równolegle korzystają z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,

 3. osoby karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych, i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych,

 4. osoby, które posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych,

 5. osoby karane, posiadające zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

 6. osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji projektu,

 7. osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności.

Partnerzy: