Dokumenty do pobrania

UE

Logotypy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z logotypem Unii Europejskiej dla Beneficjentów Pomocy:

Logotypy UE

 

Wzory naklejek na zakupiony sprzęt:

1. Naklejka na sprzęt - kolor.

2. Naklejka na sprzęt - czarno-biały.

 

Wzór oznaczenia pomieszczenia:

1. Tabliczka - opis pomieszczenia.


Nabór uzupełniający kandydatów do projektu

Ogłoszenie o naborze

 

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Ogłoszenie o naborze
 

Dokumenty do umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja):

1. oświadczenie o kwalifikowalności VAT,

2. oświadczenie o aktualności pomocy,

3. oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia,

4. oświadczenie o wspólności majątkowej małżeńskiej,

5. oświadczenie współmałżonka Uczestnika,

6. dane do umowy w wersji elektronicznej.

 

Dokumenty do zabezpieczenia umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja):

1. oświadczenie poręczyciela,

2. oświadczenie o wspólności majątkowej małżeńskiej (poręczyciel),

3. oświadczenie współmałżonka  Poręczyciela o wyrażeniu zgody,

4. zaświadczenie o dochodach poręczyciela.

 

Prezentacja - podpisanie umowy i zasady rozliczeń

 

Nabór biznesplanów

Ogłoszenie o naborze

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do Poddziałania 7.3.1 RPO WSL na lata 2014-2020;

Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego;

Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego;

Załącznik nr 4 - Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej;

Załącznik nr 5 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej;

Załącznik nr 6 – Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej;

Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu „Nowe horyzonty”;

Załącznik nr 8 – Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych;

Załącznik nr 9 - Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie;

Załącznik nr 10 – Oświadczenia Uczestnika Projektu;

Załącznik nr 11 – Dane Uczestnika Projektu;

Załącznik nr 12 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013.


Załączniki w wersji MS Word 97-2003

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do Poddziałania 7.3.1 RPO WSL na lata 2014-2020;

Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego;

Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego;

Załącznik nr 4 - Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej;

Załącznik nr 5 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej;

Załącznik nr 6 – Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej;

Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu „Nowe horyzonty”;

Załącznik nr 8 – Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych;

Załącznik nr 9 - Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie;

Załącznik nr 10 – Oświadczenia Uczestnika Projektu;

Załącznik nr 11 – Dane Uczestnika Projektu;

Załącznik nr 12 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013.

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „Nowe horyzonty”

Zał. nr 1 - Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. nr 2 - Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. nr 3 - Karta oceny biznesplanu

Zał. nr 4 - Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. nr 5 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. nr 6 - Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. nr 7 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych

Zał. nr 8 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Zał. nr 9 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. nr 10 - Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. nr 11 - Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa

Zał. nr 12 - Szczegółowe zestawienie towarów lub usług przewidzianych do zakupienia w ramach wsparcia finansowego

Zał. nr 13 - Oświadczenia

Zał. nr 14 - Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług doradczych
(po rozpoczęciu działalności gospodarczej w ramach projektu)

Zał. nr 15 - Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia

Zał. nr 16 - Rozliczenie wsparcia finansowego

Zał. nr 17 - Rozliczenie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. nr 18 - Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków w ramach podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. nr 19 - Standardy oceny biznesplanów

Zał. nr 20 - Zapotrzebowanie na usługi doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej


 


Partnerzy: