UE

Projekt „Nowe horyzonty- etap II” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregion Centralny.

Wartość projektu wynosi 560 016,56 zł.

Dofinansowanie projektu to 542 215,73  zł, z czego 1 616 841,08 zł to środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany w terminie 01.12.2018-30.09.2020.

Celem głównym proj. jest aktywizacja zawodowa i przybliżenie do rynku pracy 8 osób  bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia (min. 5M) z obszarów rewitalizowanych miasta Sosnowiec, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, prowadząca do zwiększenia ich szans na rynku pracy i uzyskania przez nich samozatrudnienia do końca 07/2019. Projekt będzie realizowany w terminie 01.12.2018-30.09.2020 (22 miesiące). W ramach projektu zakłada się realizację procesu rekrutacji i identyfikację potrzeb Uczestników na tym etapie przez doradcę zawodowego, wsparcia merytorycznego przed założeniem działalności (szkolenia, doradztwo), a także przyznanie i wypłatę dotacji w formie:

- wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (25 500,00 zł na osobę) – dotacja na otwarcie firmy ,

- wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego (2 000,00 zł miesięcznie na osobę przez okres 12 miesięcy) – dotacja na pokrycie kosztów stałych funkcjonowania firmy przez pierwszy rok jej prowadzenia .

W ramach projektu założono doradztwo specjalistyczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W razie potrzeb mogą też zostać sfinansowane koszty szkoleń związanych z prowadzonymi działalnościami. 

Partnerzy: