UE

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów dla Uczestników Projektu "Sprawna firma" wyłonionych w I edycji naboru do projektu

04/07/2017

Sosnowiec, 04.07.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„SPRAWNA FIRMA” WYŁONIONYCH W I EDYCJI NABORU UCZESTNIKÓW

 

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza nabór Biznesplanów w ramach projektu „Sprawna firma” dla Uczestników Projektu, którzy zostali wyłonieni w ramach I edycji naboru uczestników projektu.

 

O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, o które wnioskuje dany UP składając Biznesplan wraz z załącznikami, mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu, którzy wzięli udział w minimum 70% godzin przewidzianych dla nich zajęć wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach niniejszego projektu.

Uczestnicy Projektu powinni złożyć Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa), do którego zobowiązani są załączyć, co najmniej:

a)        potwierdzenia wykonania usługi doradczo - szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 70 % przewidzianych dla nich zajęć wskazanych w §2 ust. 2 Umowy o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach projektu „Sprawna firma”;

b)        oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 7 do niniejszego Regulaminu)/ lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (zał. 8 do niniejszego Regulaminu);

c)         formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 do niniejszego Regulaminu),

d)        szczegółowe zestawienie towarów lub usług przewidzianych do zakupienia (zał. 12 do niniejszego Regulaminu),

e)        oświadczenia (zał. nr 13 do niniejszego Regulaminu)

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy
w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:

f)         wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,

g)        dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu (np. kopia umowy spółki).

 

Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości znajdą Państwo
w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Sprawna firma” oraz  w Aneksie nr 1 do Regulaminu, dostępnych na stronie www.spnt.sosnowiec.pl oraz w Biurze Projektu.

 

Wzory Biznesplanu oraz dokumentów stanowiących załączniki do Wniosku, dostępne są na stronie www.spnt.sosnowiec.pl oraz  na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu.

Pod pojęciem „biznesplan” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się
o wsparcie finansowe, tj. biznesplan wraz z załącznikami.

Biznesplany Uczestników o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości przyjmowane będą w terminie od 04.07.2017 r. w następującej formie:

a)           osobiście w siedzibie Biura Projektu (III piętro, POKÓJ 3.21) w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 17:00, wtorek-czwartek: 8:00-16:00 oraz w piątki w godzinach 8:00-15:00;

b)          za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firm kurierskich na adres
Biura Projektu:

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

ul. Wojska Polskiego 8,

41-208 Sosnowiec

 

c)       w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres: sprawnafirma@arl.org.pl

 

O dacie złożenia dokumentów nadesłanych Pocztą Polską decyduje data nadania, o dacie złożenia
za pośrednictwem firm kurierskich i w drodze elektronicznej decyduje data wpływu do Biura Projektu.

Biuro Projektu rekomenduje, aby wnioski składane za pośrednictwem Poczty Polskiej były wysłane przesyłką poleconą.

 

Wnioski złożone poprawnie pod względem formalnym muszą spełniać poniższe warunki:

  • wniosek został złożony w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

Imię i nazwisko

Pełny adres Uczestnika Projektu

 

Biznesplan „Sprawna firma”

 NIE OTWIERAĆ

Biuro Projektu

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

ul. Wojska Polskiego 8,

41-208 Sosnowiec


  • biznesplan został złożony w formie papierowej w dwóch egzemplarzach,
  • każdy egzemplarz biznesplanu został zszyty lub zbindowany lub wpięty w skoroszyt,
  • skoroszyt został opisany w sposób identyfikujący Uczestnika, zawiera stronę tytułową oraz spis treści,
  • biznesplan oraz załączniki do wniosku zostały złożone na obowiązujących wzorach. Wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie internetowej projektu www.spnt.sosnowiec.pl
  • formularz biznesplanu oraz załączniki zostały podpisane przez osobę uprawnioną (czytelny podpis i data), natomiast każda strona biznesplanu została parafowana niebieskim tuszem,
  • kopie dokumentów, będące załącznikami zostały opatrzone przez Uczestnika adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem” oraz zawierają czytelny podpis i datę,
  • w przypadku występowania dodatkowych dokumentów (załączników nie wymienionych
    w formularzu wniosku) zostały one wymienione w spisie na końcu wniosku i dołączone do wniosku tak jak pozostałe załączniki.

 

Dokumenty, które wpłyną do Projektodawcy przed lub po terminie naboru, nie będą rozpatrywane.

Dokumenty dla Uczestników składających Biznesplan, stanowiące załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu „Sprawna firma”:

a)      Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (zał. 11 do Regulaminu)

b)      Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 7 do Regulaminu)

c)       Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (zał. 8 do Regulaminu),

d)      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 do Regulaminu),

e)      Szczegółowe zestawienie towarów lub usług przewidzianych do zakupienia (zał. 12 do Regulaminu),

f)       Oświadczenia (zał. nr 13 do Regulaminu).

 

Partnerzy: