UE

Aktualizacja 29.09.2017 - Ogłoszenie o naborze Uczestników Projektu "Sprawna firma" - II edycja

29/09/2017

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. przedłuża okres naboru dokumentów rekrutacyjnych w ramach II edycji naboru Uczestników Projektu "Sprawna firma". Dokumenty rekrutacyjne można składać do dnia 06 października 2017 roku.

Poniżej przedstawiamy pełną treść zaktualizowanego ogłoszenia o naborze.

 

 

Sosnowiec, 29.09.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
„SPRAWNA FIRMA”

 

II EDYCJA NABORU

AKTUALIZACJA

 

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza przedłużenie drugiej edycji naboru uczestników do projektu „Sprawna firma” do dnia 6 października 2017 r.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych  (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a)      są w wieku powyżej 30 lat (od dnia 30. urodzin),

b)      nie pracują, tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi/nieaktywnymi zawodowo,

c)      są osobami niepełnosprawnymi.

Z uwagi na specyfikę projektu osoba będąca uczestnikiem niniejszego projektu nie może równolegle korzystać z innego wsparcia ze środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS, na działania związane z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i przybliżenie do rynku pracy 20 osób niepełnosprawnych po 30 roku życia (od dnia 30. urodzin) z obszaru województwa śląskiego prowadząca do zwiększenia ich szans na rynku pracy i uzyskania przez nich samozatrudnienia (i utrzymania działalności przez minimum 12 miesięcy) do końca grudnia 2018 roku.

 

W ramach projektu wyłonieni Uczestnicy mają możliwość skorzystania z następującego wsparcia:

 

a)        szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,

b)        doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,

c)        wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości,

d)        podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe w postaci środków finansowych oraz usług doradczych m.in. w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla uczestników projektu, którzy w ramach projektu otrzymali wsparcie finansowe w postaci dotacji).

 

W ramach niniejszej edycji naboru zostanie wyłonionych 11 Uczestników Projektu: 

6 kobiet z najwyższą liczbą punktów oraz
5 mężczyzn z najwyższą liczbą punktów.

 

Kandydaci ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty:

1)      Formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w którym Kandydaci opiszą m.in. swoją wiedzę i doświadczenie (formalne i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej, opiszą pomysł na firmę i jej profil oraz złożą obligatoryjne oświadczenia.

Formularz należy przygotować w sposób kompletny, czytelny, w formie pisemnej, zawierający czytelny podpis potencjalnego uczestnika projektu. W formularzu rekrutacyjnym ze szczególną uwagą należy uzupełnić następujące oświadczenia:

 1. oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania oraz wiek, wraz
  z możliwością wglądu do dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu
  w przypadku braku takich danych w dowodzie osobistym w momencie osobistego składania formularza rekrutacyjnego lub w przypadku wysłania dokumentów rekrutacyjnych pocztą/ kurierem – wgląd do dowodu osobistego przed rozmową kwalifikacyjną – treść oświadczenia znajduje się w części V Formularza rekrutacyjnego;
 2. oświadczenie o byciu osobą niepełnosprawną – treść oświadczenia znajduje się w części V Formularza rekrutacyjnego;

Osoby niepełnosprawne/osoby z niepełnosprawnościami przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia zobowiązane są do przedłożenia uwierzytelnionej przez kandydata kserokopii dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej/osoby z niepełnosprawnościami:

 • w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie to:
  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego
   z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 wspomnianej ustawy lub
  • orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
  • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,

lub

 • w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:
  • orzeczenie o niepełnosprawności, lub
  • inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia, taki jak orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia.
 1. w przypadku osób bezrobotnych- oświadczenie o byciu osobą bezrobotną (oświadczenie znajduje się w części V Formularza rekrutacyjnego).

  Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia zobowiązane są do przedłożenia zaświadczenia poświadczającego rejestrację wydane przez właściwy Powiatowy Urząd Pracy (wystawione w terminie maksymalnie 10 dni roboczych przed dniem jego złożenia);

  1. w przypadku osób biernych/nieaktywnych zawodowo – oświadczenie o bierności zawodowej, które znajduje się w części V Formularza rekrutacyjnego;

  2)      Dodatkowo do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:

  a)        wstępną diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych - wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji;

  b)       orzeczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej;

  c)        oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków - dotyczące cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 769) – jeśli dotyczy.

  Dokumenty rekrutacyjne dostarczone powinny być w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

   

  Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”

   

  Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie oraz wszelkie informacje znajdą Państwo
  w Regulaminie rekrutacji Uczestników Projektu „Sprawna firma” nr RPSL.07.03.03-24-03C1/15, na stronie www.spnt.sosnowiec.pl oraz w Biurze Projektu.

  Dokumenty rekrutacyjne Kandydatów ubiegających się o uczestnictwo w Projekcie w ramach drugiej edycji naboru przyjmowane będą w terminie od 19 czerwca 2017 do 06 października 2017 rokuw następujący sposób:

  a)      Osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w siedzibie Biura Projektu:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura, tj.: poniedziałek 8:00-17:00, wtorek-czwartek 8:00-16:00, piątek 08:00-15:00.

   

  b)      Za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres Biura Projektu:

  Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

  Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

  ul. Wojska Polskiego 8,

  41-208 Sosnowiec.

   

  c)      W drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:

  na adres e-mail: sprawnafirma@arl.org.pl.

  Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej uznaje się datę nadania, natomiast przez kuriera, osobiście lub pełnomocnika uznaje się datę wpływu wniosku do Biura Projektu w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym (ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec). Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych w drodze elektronicznej uznana będzie data poświadczenia odbioru w drodze elektronicznej.

   

  Wypełnione dokumenty powinny zostać złożone w zamkniętej i oznaczonej kopercie zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Rekrutacji.

  Dokumenty, które wpłyną do Biura Projektu przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

  Dokumenty dla Kandydatów:

  1. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu „Sprawna firma” nr RPSL.07.03.03-24-03C1/15;
  2. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do poddziałania 7.3.3 RPO WSL na lata 2014-2020;
  3. Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego;
  4. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego;
  5. Załącznik nr 4 - Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej;
  6. Załącznik nr 5 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej;
  7. Załącznik nr 6 – Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej;
  8. Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu „Sprawna firma”;
  9. Załącznik nr 8 – Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych;
  10. Załącznik nr 9 - Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie;
  11. Załącznik nr 10 – Oświadczenia Uczestnika Projektu;
  12. Załącznik nr 11 – Dane Uczestnika Projektu;
  13. Załącznik nr 12 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013.

Partnerzy: