UE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU WYŁONIONYCH W II EDYCJI NABORU ORAZ DODATKOWYM NABORZE

19/03/2018

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Uczestników Projektu "Sprawna firma" wyłonionych w ramach II edycji naboru oraz dodatkowego naboru.

Uczestnicy Projektu mogą wnioskować o wsparcie na okres sześciu miesięcy liczonych od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie 1848,33 zł/miesiąc (łącznie 11089,98 zł).

 

Sosnowiec, 19.03.2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE  PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU WYŁONIONYCH W II EDYCJI NABORU ORAZ DODATKOWYM NABORZE

 

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Sprawna firma” dla Uczestników Projektu, którzy zostali wyłonieni w ramach II edycji naboru oraz dodatkowego naboru.

Wsparcie pomostowe w postaci finansowej oraz w formie usługi szkoleniowo-doradczej udzielane jest wyłącznie tym Uczestnikom Projektu, którzy w ramach projektu otrzymali wsparcie finansowe w postaci dotacji. W związku z tym ocena złożonego Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zostanie zrealizowana po otrzymaniu przez UP wsparcia finansowego w postaci dotacji.

 

Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Uczestnicy Projektu mogą składać od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 19.03.2018 r. Nabór wniosków na charakter otwarty. Informacja o planowanym terminie zamknięcia naboru wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych.

Uczestnik Projektu może złożyć Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego nie później niż w okresie 90 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia otrzymania wsparcia finansowego w postaci dotacji.

 

Uczestnicy Projektu powinni złożyć Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do którego zobowiązani są załączyć, co najmniej:

a)        oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości) lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (zał. 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

b)        formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

c)         harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 18 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

d)        oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 14 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości)

e)        oświadczenia (zał. nr 13 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

f)         zapotrzebowanie na usługi doradcze po założeniu działalności gospodarczej (zał. nr 20 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

Szczegółowe zasady ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego znajdą Państwo w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Sprawna firma” oraz  w Aneksie nr 1 do Regulaminu, dostępnych na stronie www.spnt.sosnowiec.pl oraz w Biurze Projektu.

 

Wzór Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz dokumentów stanowiących załączniki do Wniosku, dostępne są na stronie www.spnt.sosnowiec.pl oraz  na tablicy ogłoszeń
w Biurze Projektu.

Pod pojęciem „Wniosek” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych przy ubiegania się  o podstawowe wsparcie pomostowe, tj. formularz wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.

 

Wymagane jest złożenie dwóch jednakowych kompletów dokumentów.

Wnioski Uczestników o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przyjmowane będą 
w następującej formie:

a)      Osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w siedzibie Biura Projektu:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura, tj.: poniedziałek 8:00-17:00, wtorek-czwartek 8:00-16:00, piątek 08:00-15:00.

 

b)      Za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres Biura Projektu:

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

ul. Wojska Polskiego 8,

41-208 Sosnowiec.

 

c)       W drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:

na adres e-mail: sprawnafirma@arl.org.pl.

Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej uznaje się datę nadania, natomiast przez kuriera, osobiście lub pełnomocnika uznaje się datę wpływu wniosku do Biura Projektu w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym (ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec). Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych
w drodze elektronicznej uznana będzie data poświadczenia odbioru w drodze elektronicznej.

 

Wniosek należy  złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

 

Imię i nazwisko

Pełny adres Uczestnika Projektu

 

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

„Sprawna firma”

NIE OTWIERAĆ

 

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

ul. Wojska Polskiego 8,

41-208 Sosnowiec

 

Oceny formalnej wniosków dokona pracownik Biura projektu ustalając:

a)      m.in. czy Uczestnik projektu:

  • złożył wszystkie wymagane dokumenty o których mowa w § 12 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (…),
  • złożył dokumenty zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu o naborze wniosków i w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego (…), w wyznaczonym terminie i miejscu, w zamkniętej i opisanej zgodnie ze wzorem kopercie,
  • złożył komplet dokumentów na odpowiednich wzorach, o których mowa
    w § 12 ust. 5 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (…),
  • złożył dokumenty kompletne (w tym: z wszystkimi wymaganymi załącznikami, podpisane i parafowane w wyznaczonych miejscach),
  • złożył kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem;

b)      czy Wniosek wpłynął w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia otrzymania wsparcia finansowego
w postaci dotacji.

 

Dokumenty, które wpłyną do Projektodawcy przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Dokumenty dla Uczestników ubiegających się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, stanowiące załączniki do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu „Sprawna firma”:

a)   Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

b)   oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości /lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (zał. 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

c)    formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

d)   harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 18 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

e)    oświadczenia (zał. nr 13 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

f)     zapotrzebowanie na usługi doradcze po założeniu działalności gospodarczej (zał. nr 20 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

g)   oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 14 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości).

 

Partnerzy: