Aktualności

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej

20/06/2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 na wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej do konkursu

-  PRIORYTET X Fundusze europejskie na transformację

DZIAŁANIE 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii;

Katowice, czerwiec 2023


I.               PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

 1. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.  poszukuje wykonawców do zamówienia: wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej dla konkursu -  PRIORYTET X Fundusze europejskie na transformację DZIAŁANIE 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii. Projekt przewiduje dwie lokalizacje inwestycji:
  • Sosnowiec, ul. Teatralna 11 - Infrastruktura służąca do produkcji i/lub magazynowania energii z odnawialnych źródeł, budowa/nabycie nowej infrastruktury oświetleniowej zintegrowanej z instalacjami OZE,
  • Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 8 - Infrastruktura służąca do produkcji i/lub magazynowania energii z odnawialnych źródeł, budowa/nabycie nowej infrastruktury oświetleniowej zintegrowanej z instalacjami OZE.

Zakres zamówienia:

 • wykonanie audytu energetycznego w zakresie zużycia energii elektrycznej,
 • przygotowanie koncepcji montażu infrastruktury służącej do produkcji i/lub magazynowania energii z odnawialnych źródeł oraz budowy/nabycia nowej infrastruktury oświetleniowej zintegrowanych z instalacjami OZE wraz z analizą efektywności,
 • przygotowanie kosztorysu inwestorskiego dla wybranych koncepcji,
 • przygotowanie dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku w konkursie PRIORYTET X Fundusze europejskie na transformację; DZIAŁANIE 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – załącznik nr 2 do Regulaminu_wskaźniki_10.6; załącznik do załącznika nr 2_ wzór wyliczenia wskaźników,
 • współpraca przy przygotowaniu pozostałej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku – załącznik  nr 3 do Regulaminu Ramowy  wzór wniosku o dofinansowanie.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych.

3. Zamawiający udostępni Oferentowi dokumentację archiwalną w formie elektronicznej.


II.         TERMIN REALIZACJI ROBÓT:

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do dnia 15.07.2023 r.

III.       WARUNKI WYMAGANE DO SPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTÓW:

 1. W celu prawidłowego złożenia oferty, oferent winien zapoznać się z wszystkimi częściami niniejszego zaproszenia do składania ofert wraz z załącznikami.
 2. Oferent musi posiadać uprawnienia, względnie zatrudniać osoby posiadające uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności, które są przedmiotem oferty.
 3. Oferent winien dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia w ilości zapewniającej prawidłową jego realizację.
 4. Oferent winien zapoznać się z lokalizacjami inwestycji.
 5. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
 6. Ofertę powinna zostać sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

IV.       WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERENT:

Warunkiem dopuszczenia Oferenta do udziału w postępowaniu konkursowym jest:

 1. Złożenie oferty w wyznaczonym terminie.
 2. Złożenie i przedstawienie w ofercie wszystkich żądanych danych, dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń, wypełnionych formularzy i załączników.
 3. Przedstawienie dotychczasowego doświadczenia w działalności podobnej do przedmiotu konkursu, wraz z wykazem referencji – nie mniej niż 2 (dwóch).
 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu konkursowym będzie odbywała się na podstawie złożonych przez Oferenta dokumentów. Niespełnienie wszelkich warunków wymienionych w niniejszej specyfikacji może być podstawą do wykluczenia Oferenta z niniejszego postępowania.


V.        ZAWARTOŚĆ OFERTY:

Poniżej przedstawiono dokumenty, które powinni przedłożyć Oferenci aby zostać dopuszczonym do postępowania: 

 1. Wypełniony czytelnie oraz podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta formularz ofertowy na lub wg  druku stanowiącego  załącznik A.
 2. Oświadczenie Oferenta o wykazie realizowanych usług o podobnym do przedmiotu konkursu charakterze na  lub wg druku stanowiącego załącznik B niniejszej specyfikacji. Wykazane zamówienia powinny być potwierdzone referencjami.
 3. Kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmująca okres co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Jeżeli złożona przez oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej. Brak wymaganych dokumentów lub złożenie ich w niewłaściwej formie może spowodować wykluczenie Oferenta lub odrzucenie oferty.
 

VI.       SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferent zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferent winien jest zapoznać się z całością dokumentacji przygotowanej przez Zamawiającego.
 3. Ofertę należy przygotować w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej lub elektronicznej, w języku polskim.
 4. Wszystkie wymagane dokumenty należy wypełnić starannie i zgodnie z ich brzmieniem oraz wskazówkami Zamawiającego.
 5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający zastrzega, że nie będzie zwracał dokumentów składających się na ofertę.
 6. Wszystkie załączniki składane przez Oferenta wymagają podpisu osoby uprawnionej do działania w imieniu Oferenta.
 7. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany muszą zostać zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 8. Oferta winna mieć ponumerowane strony.


VII.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą upływa z dniem 31.07.2023 r.

VIII.    KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:

Zamawiający wybierze oferenta w oparciu o n/w kryteria:

 1. oferowana cena za wykonanie zadania,
 2. doświadczenie w oparciu o przedłożone referencje,

   3. ocena wiarygodności Oferenta.

IX.       SKŁADANIE OFERT:

 1. Oferty można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.
 2. Oferty składane w formie papierowej, należy umieścić w opakowaniu, oznaczonym nazwą zadania:  „wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej dla konkursu -  PRIORYTET X Fundusze europejskie na transformację DZIAŁANIE 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii; Katowice, czerwiec 2023”.
 3. Oferty należy składać do dnia  27.06.2023 r.

    - do godziny 15:00 w sekretariacie ARL  S.A.  – SPNT Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 8 piętro I,

    - do godziny 15:00 przesłać na adres arl@arl.org.pl.

X.         OTWARCIE OFERT:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2023 r.
 2. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa Oferentów przy otwieraniu ofert.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość:
  • zgłoszenia dodatkowych pytań do Oferentów,
 4. Zamawiający przewiduje, że wybór Oferenta zostanie dokonany niezwłocznie po zapoznaniu się z ofertami i wyjaśnieniu wątpliwości jednak nie później niż do dnia 30.06.2023 r.
 5. Zamawiający powiadomi o wynikach konkursu wszystkich Oferentów zarówno tego, którego oferta została wybrana, jak również tych Oferentów których oferty zostały odrzucone.
 

XI.       ZAWARCIE UMOWY:

 1. Zawarcie umowy nastąpi w terminie do 30.06.2023 r.
 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ

Osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:

    - Agnieszka Kaczmarek  tel. 530766914; e-mail  a.kaczmarek@arl.org.pl

    - Marcin Ł. Jagła tel. 530005100; e-mail m.jagla@arl.org.

XII.      UWAGI KOŃCOWE:

 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn,       na każdym etapie.
 3. Unieważnienie konkursu przez Zamawiającego nie może być powodem roszczeń Oferentów o zwrot kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu konkursowym.
 4. Zamawiający zastrzega, że danych i materiałów otrzymanych od Zamawiającego Oferenci nie mogą wykorzystywać w żadnym innym celu niż tylko przygotowanie oferty. Oferenci nie mogą w szczególności udostępniać osobom trzecim informacji o rozwiązaniach zawartych w projekcie.


Do pobrania:

1. Załącznik A i B, (formularz ofertowy i oświadczenie)

2. Załącznik nr 2 do Regulaminu

3. Załącznik nr 3 do Regulaminu

4.  Załącznik do załącznika nr 2

Partnerzy: