Dokumenty do pobrania

UE

Dokumenty dla Kandydatów:

 1. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu "Sprawna firma" nr RPSL.07.03.03-24-03C1/15 - ujednolicony 09.06.2017 (PDF, 806 KB)
 2. Aneks nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników Projektu "Sprawna firma" nr RPSL.07.03.03-24-03C1/15 (PDF, 371 KB)
 3. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu „Sprawna firma” nr RPSL.07.03.03-24-03C1/15;

 

Załączniki do Regulaminu rekrutacji Uczestników Projektu "Sprawna firma":

 1. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do poddziałania 7.3.3 RPO WSL na lata 2014-2020;
 1. Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego;
 2. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego;
 3. Załącznik nr 4 - Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej;
 4. Załącznik nr 5 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej;
 5. Załącznik nr 6 – Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej;
 6. Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu „Sprawna firma”;
 7. Załącznik nr 8 – Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych;
 8. Załącznik nr 9 - Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie;
 9. Załącznik nr 10 – Oświadczenia Uczestnika Projektu;
 10. Załącznik nr 11 – Dane Uczestnika Projektu;
 11. Załącznik nr 12 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013.

 

Dokumenty dla Kandydatów w wersji MS Word 97-2003 (.doc):

 1. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu "Sprawna firma" nr RPSL.07.03.03-24-03C1/15 - ujednolicony 09.06.2017 (DOC, 1,08 MB)
 2. Aneks nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników Projektu "Sprawna firma" nr RPSL.07.03.03-24-03C1/15 (DOC, 898 KB)
 3. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu „Sprawna firma” nr RPSL.07.03.03-24-03C1/15;

 

Załaczniki do "Regulaminu rekrutacji Uczestników Projektu "Sprawna firma".." w wersji MS Word 97-2003 (.doc):

 1. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do poddziałania 7.3.3 RPO WSL na lata 2014-2020;
 1. Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego;
 2. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego;
 3. Załącznik nr 4 - Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej;
 4. Załącznik nr 5 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej;
 5. Załącznik nr 6 – Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej;
 6. Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu „Sprawna firma”;
 7. Załącznik nr 8 – Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych;
 8. Załącznik nr 9 - Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie;
 9. Załącznik nr 10 – Oświadczenia Uczestnika Projektu;
 10. Załącznik nr 11 – Dane Uczestnika Projektu;
 11. Załącznik nr 12 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013.

 

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu "Sprawna firma":

 1. Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu "Sprawna firma" - tekst jednolity 09.06.2017 (DOC, 1,1MB)
 2. Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu "Sprawna firma" - tekst jednolity 09.06.2017 (PDF, 798 KB)
 3. Aneks nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu "Sprawna firma" - tekst jednolity 09.06.2017 (DOC,894 KB)
 4. Aneks nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu "Sprawna firma" - tekst jednolity 09.06.2017 (PDF, 337 KB)
 5. Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu "Sprawna firma" - wersja MS Word (doc);
 6. Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu "Sprawna firma" - wersja PDF;

 

Załaczniki do "Regulaminu przynawania wsparcia finansowego...":

 1. Zał. nr 1 - Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego,
 2. Zał. nr 2 - Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego,
 3. Zał. nr 3 - Karta oceny merytorycznej biznesplanu,
 4. Zał. nr 4 - Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego,
 5. Zał. nr 5 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego,
 6. Zał. nr 6 - Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego,
 7. Zał. nr 7 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych,
 8. Zał. nr 8 - Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis,
 9. Zał. nr 9 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 10. Zał. nr 10 - Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego,
 11. Zał. nr 11 - Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa,
 12. Zał. nr 12 - Szczegółowe zestawienie towarów lub usług przewidzianych do zakupienia w ramach wsparcia finansowego,
 13. Zał. nr 13 - Oświadczenia,
 14. Zał. nr 14 - Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 15. Zał. nr 15 - Oświadczenie o wydatkowaniu środków,
 16. Zał. nr 16 - Rozliczenie wsparcia finansowego,
 17. Zał. nr 17 - Rozliczenie wsparcia pomostowego,
 18. Zał. nr 18 - Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków w ramach podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego,
 19. Zał. nr 19 - Standardy oceny biznesplanów,
 20. Zał. nr 20 - Zapotrzebowanie na usługi doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej,
 21. Zał. nr 21 - Umowa o udzieleniu wsparcia pomostowego w formie usług szkoleniowo – doradczych (po rozpoczęciu działalności gospodarczej w ramach projektu).

 

Regulamin zwrotu kosztów dojazdów uczestników projektu "Sprawna firma"

1. Regulamin zwrotu kosztów dojazdów uczestników projektu "Sprawna firma".

2. Zał. nr 1 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu.

3. Zał. nr 2 Tabela kosztów dojazdu.

4. Zał. nr 3 Oświadczenie właściciela pojazdu.

 

Logotypy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z logotypem Unii Europejskiej dla Beneficjentów Pomocy:

Logotypy UE.

 

Wzory naklejek na zakupiony sprzęt:

1. Naklejka na sprzęt - kolor.

2. Naklejka na sprzęt - czarno-biały.

 

Wzór oznaczenia pomieszczenia:

1. Tabliczka - opis pomieszczenia.

 

 

 

Partnerzy: