Dokumenty do pobrania

UE

Dokumenty do przygotowania w celu podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości/wsparcia pomostowego:

1. Dane do umowy

2. Oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dotyczących otrzymanej pomocy de minimis i pomocy publicznej

3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

4. Oświadczenie Uczestnika projektu o majątkowej współności małżeńskiej

5. Oświadczenie Poręczyciela o majątkowej współności małżeńskiej

Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia

7. Deklaracja wekslowa, gdy wystawca weksla jest w związku małżeńskim

8. Deklaracja wekslowa, gdy wystawca weksla jest stanu wolnego

9. Oświadczenie Poręczyciela

10. Oświadczenie współmałżonka Uczestnika projektu

11. Oświadczenie współmałżonka Poręczyciela

12. Pełnomocnictwo (wzór) Blokada rachunku

13. Weksel

14. Zaświadczenie o dochodach (wzór)

Ponadto, każdy Uczestnik projektu zobowiązny jest do złożenia zaświadczenia
o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz
o niezaleganiu
z uiszczaniem podatków. Uczestnik projektu powinien wystąpić
do ZUS i US o wystawienie ww. dokumentów po założeniu działalności gospodarczej.

 

 

Dokumenty dla Uczestników/Uczestniczek projektu:

1. Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

 

Załączniki do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Projektu "SPNT z biznesem":

1. Załącznik nr 1 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

2. Załacznik nr 2 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

3. Załącznik nr 3 Karta oceny biznesplanu

4. Załącznik nr 4 Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

5. Załącznik nr 5 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

6. Załącznik nr 6 Wniosek o przyznanie podstawowego lub przedłużonego wsparcia pomostowego

7. Załacznik nr 7 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

8. Załącznik nr 8 Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis

9. Załącznik nr 9 Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc

10. Załącznik nr 10 Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

11. Załącznik nr 11 Biznesplan

12. Załącznik nr 12 Szczegółowe zestawienie towarów i usług- wsparcie finansowe

13. Załącznik nr 13 Oświadczenia

14. Załącznik nr 14 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego w postaci usług doradczych

15. Załącznik nr 15 Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia

16. Załącznik nr 16 Rozliczenie wsparcia finansowego

17. Załącznik nr 17 Rozliczenie wsparcia pomostowego

18. Załącznik nr 18 Harmonogram rzeczowo- finansowy- wsparcie pomostowe

19. Załącznik nr 19 Standardy oceny biznesplanów

20. Załącznik nr 20 Zapotrzebowanie na usługi doradcze

 

 

 

Dokumenty dla Kandydatów:

1. Regulamin rekrutacji Uczestników projektu- SPNT z biznesem

 

Załączniki do Regulaminu rekrutacji Uczestników Projektu "SPNT z biznesem":

1. Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny- SPNT z biznesem

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

2. Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego- SPNT z biznesem

Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

3. Załącznik nr 3. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego- SPNT z biznesem

Załącznik nr 3. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

4. Załącznik nr 4. Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej- SPNT z biznesem

Załącznik nr 4. Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

5. Załącznik nr 5. Zbiorcza karta oceny merytorycznej- SPNT z biznesem

Załącznik nr 5. Zbiorcza karta oceny merytorycznej- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

6. Załącznik nr 6. Notatka- SPNT z biznesem

Załącznik nr 6. Notatka- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

7. Załącznik nr 7. Wzór umowy doradczo- szkoleniowej- SPNT z biznesem

Załącznik nr 7. Wzór umowy doradczo- szkoleniowej- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

8. Załącznik nr 8. Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie- SPNT z biznesem

Załącznik nr 8. Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

9. Załącznik nr 9. Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki projektu- SPNT z biznesem

Załącznik nr 9. Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki projektu- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

10. Załącznik nr 10. Dane Uczestnika/Uczestniczki projektu- SPNT z biznesem

Załącznik nr 10. Dane Uczestnika/Uczestniczki projektu- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

11. Załącznik nr 11. Opis sektorów wykluczonych z możliwośći ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013

Załącznik nr 11. Opis sektorów wykluczonych z możliwośći ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

 

 

Wzory naklejek na zakupiony sprzęt:

1. Naklejka na sprzęt - kolor.

2. Naklejka na sprzęt - czarno-biały.

 

Wzór oznaczenia pomieszczenia:

1. Tabliczka - opis pomieszczenia.

 

 

Partnerzy: