Naukowy Biznes

Śląskie Innowacyjne

Projekt „Naukowy biznes” realizowany jest w okresie od 01 listopada 2011r. do 30 września 2013r. w ramach Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez MEGREZ Sp. z o.o. Grupę docelową projektu stanowią: studenci, absolwenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi śląskich uczelni. Celem głównym projektu jest zmiana nastawień społecznych i pogłębienie kultury przedsiębiorczości w środowisku akademickim i naukowym w woj. śląskim.

Cele szczegółowe:

 • Zbudowanie wizerunku przedsiębiorczości akademickiej jako efektywnego sposobu wykorzystania potencjału i wiedzy zdobytej na uczelni w rozwoju zawodowym wśród studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych śląskich uczelni wyższych.
 • Przełamanie stereotypów i mitów dotyczących przedsiębiorczości wśród odbiorców kampanii informacyjno-promocyjnej.
 • Stymulowanie powstawania pomysłów (w tym innowacyjnych, niestandardowych) oraz inspirowanie do działania w zakresie prowadzenia własnej firmy.
 • Zachęcenie absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych śląskich uczelni wyższych do zakładania własnej firmy poprzez ukazanie korzyści wynikających.
 • Z prowadzenia działalności gospodarczej oraz szans płynących z otoczenia, jak również dostarczenie niezbędnej wiedzy.
 • Stymulowanie studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych (grupa docelowa) do wyboru tematów prac dyplomowych/naukowych będących odpowiedzią na potrzeby gospodarki.

Działania te realizowane są między innymi poprzez kampanię informacyjno-promocyjną. W ramach kampanii wykorzystywane są różne kanały komunikacji i powstają następujące produkty:

 • Emisja reportaży telewizyjnych,
 • Emisja artykułów prasowych,
 • Organizacja pikników wiedzy,
 • Organizacja spotkań informacyjnych na śląskich uczelniach,
 • Organizacja konkursu dla studentów w dwóch kategoriach,
 • Rozszerzenie o dodatkowe moduły i instrumenty istniejącej platformy internetowej www.slaskie- innowacje.pl i jej aktualizacja,
 • Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych.

Zapraszamy na stronę "Naukowego biznesu"

UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy: