UE

Projekt „Nowe horyzonty” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregion Centralny.

Wartość projektu wynosi 1 902 165,98 zł.

Dofinansowanie projektu to 1 842 182,20 zł, z czego 1 616 841,08 zł to środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany w terminie 01.05.2017-31.12.2018.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i przybliżenie do rynku pracy 28 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia (min. 16M) znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy  (osób po 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach, kobiet) z obszaru Sosnowca, prowadząca do zwiększenia ich szans na tym rynku i uzyskania przez nich samozatrudnienia do końca 12/2018.

 

W ramach projektu zakłada się realizację procesu rekrutacji i identyfikację potrzeb UP na tym etapie przez doradcę zawodowego, wsparcia merytorycznego przed założeniem działalności (szkolenia, doradztwo), a także przyznanie i wypłatę dotacji w formie:

- wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (25 088,94 zł na osobę) – dotacja na otwarcie firmy ,

- wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego (2 000,00 zł miesięcznie na osobę przez okres 12 miesięcy) – dotacja na pokrycie kosztów stałych funkcjonowania firmy przez pierwszy rok jej prowadzenia .

 

W ramach wsparcia pomostowego założono też doradztwo specjalistyczne dla uczestników projektu oraz pomoc opiekuna.

Partnerzy: