UE

Aktualizacja! Ogłoszenie o naborze Uczestników Projektu ''Startuj z SPNT III'' - I edycja

21/08/2017

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu informuje o przedłużeniu terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych do projektu "Startuj z SPNT III" do dnia 15 września 2017 roku.

Poniżej znajduje sie pełna treśc zaktualizowanego Ogłoszenia o naborze.

 

Sosnowiec, 21.08.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
„STARTUJ Z SPNT III”

AKTUALIZACJA

 

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza pierwszą edycję naboru uczestników do projektu „Startuj z SPNT III”. Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych  (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, które są osobami zagrożonymi zwolnieniami, przewidzianymi do zwolnienia, lub zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a jednocześnie będącymi  pracownikami przedsiębiorstw:

 1. z sektora MŚP, lub
 2. przechodzących procesy restukturyzacyjne, lub
 3. odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, lub
 4. znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

 

Z uwagi na specyfikę projektu osoba będąca uczestnikiem niniejszego projektu nie może równolegle korzystać z innego wsparcia ze środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS, na działania związane z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Celem głównym projektu jest aktywizacja i uzyskanie samozatrudnienia przez 40 osób z terenu woj. Śląskiego zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy, (w tym przez min. 22 Kobiety) i utrzymanie przez nie działalności przez okres minimum 12 miesięcy.

 

W ramach projektu wyłonieni Uczestnicy mają możliwość skorzystania z następującego wsparcia:

a)   Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, w tym:

 1. Doradztwo zawodowe;
 2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne;
 3. Grupowe poradnictwo psychologiczne;
 4. Szkolenia „Kierownik małego przedsiębiorstwa”;
 5. Doradztwo z oficerem dotacyjnym;

b)   Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości;

c)   Doradztwo specjalistyczne po założeniu działalności.

 

W ramach niniejszej edycji naboru zostanie wyłonionych 20 Uczestników Projektu:

 11 kobiet z najwyższą liczbą punktów oraz 9 mężczyzn z najwyższą liczbą punktów.

 

 

Kandydaci ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty:

A. Formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w którym Kandydaci/tki opiszą m.in. pomysł na firmę i jej profil, swoją wiedzę i doświadczenie (formalne i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz złożą obligatoryjne oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu.

Formularz należy przygotować w sposób kompletny, czytelny, w formie pisemnej, zawierający czytelny podpis potencjalnego uczestnika projektu. W formularzu rekrutacyjnym ze szczególną uwagą należy uzupełnić następujące oświadczenia, których treść znajduje się w części V Formularza rekrutacyjnego:

a) oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania, wraz z możliwością wglądu do dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu w przypadku braku takich danych w dowodzie osobistym w momencie osobistego składania formularza rekrutacyjnego lub w przypadku wysłania dokumentów rekrutacyjnych pocztą/ kurierem – wgląd do dowodu osobistego przed rozmową kwalifikacyjną;

b) oświadczenie o byciu osobą bezrobotną - w przypadku osób bezrobotnych:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia zobowiązane są do przedłożenia zaświadczenia poświadczającego rejestrację wydane przez właściwy Powiatowy Urząd Pracy (wystawione w terminie maksymalnie 10 dni roboczych przed dniem jego złożenia);

c) oświadczenie o bierności zawodowej – w przypadku osób biernych/nieaktywnych zawodowo;

d) oświadczenie o byciu osobą zwolnioną z przyczyn zakładu pracy – składają je osoby, które pozostają bez zatrudnienia i utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;

e) oświadczenie o byciu osobą przewidzianą do zwolnienia z pracy – składane przez osoby, które są obecnie na wypowiedzeniu umowy o pracę z przyczyn zakładu pracy;

f) oświadczenie o byciu osobą zagrożoną zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy – składane przez osoby pracujące w przedsiębiorstwach, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie danego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn nie dotyczących pracowników.

g) świadczenie o byciu obecnym/byłym pracownikiem przedsiębiorstwa z sektora MŚP lub przedsiębiorstwa przechodzącego procesy restrukturyzacyjne, lub przedsiębiorstwa odczuwającego negatywne skutki zmiany gospodarczej, lub przedsiębiorstwa znajdującego się w sytuacji kryzysowej

h) oświadczenie o byciu osobą niepełnosprawną:

Osoby niepełnosprawne/osoby z niepełnosprawnościami przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia zobowiązane są do przedłożenia uwierzytelnionej przez kandydata kserokopii dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej/osoby z niepełnosprawnościami:

 • w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie to:
  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego
   z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 wspomnianej ustawy lub
  • orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
  • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,

lub

 • w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy
  z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
  :
  • orzeczenie o niepełnosprawności, lub
  • inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia, taki jak orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia.

 

B.  Dodatkowo do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:

a)   w przypadku osób niepełnosprawnych: orzeczenie od lekarza medycyny pracy
o zdolności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej;

b)   oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków - dotyczące cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  – JEŚLI DOTYCZY.

 

Przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia Kandydat/ka musi przedłożyć następujące dokumenty:

I. Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia udziału w projekcie przedkładają:

a. kserokopię świadectwa pracy potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub kserokopię umowy cywilno-prawnej i wypowiedzenia umowy cywilno-prawnej potwierdzone za zgodność z oryginałem

(w niniejszym/-ch dokumencie/-tach powinien znaleźć się zapis wskazujący jednoznacznie przyczynę zwolnienia pracownika, w przeciwnym wypadku należy przedłożyć również zaświadczenie od pracodawcy (zał. nr 14 do Regulaminu) wskazujące przyczynę zwolnienia z zakładu pracy w przypadku gdy przyczyna dokonanego zwolnienia nie wynika jednoznacznie ze świadectwa pracy lub wypowiedzenia umowy cywilnoprawnej.

Jedynie w indywidualnych przypadkach, gdy faktycznie niemożliwym jest uzyskanie ww. dokumentów, tj. zaświadczeń od pracodawcy, dopuszczalne jest kwalifikowanie osób do projektu na podstawie złożonego imiennego oświadczenia zawierającego informację, iż pracodawca rozwiązując umowę z kandydatem na uczestnika projektu poinformował go o przyczynach zwolnienia, które wynikały z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Beneficjent zastrzega, iż w przypadku wątpliwości co do treści złożonego oświadczenia może zweryfikować jego zgodność ze stanem faktycznym.

b.  zaświadczenie o rejestracji jako osoba bezrobotna w odpowiednim Powiatowym Urzędzie Pracy wydane nie wcześniej niż na 10 dni przed złożeniem – JEŚLI DOTYCZY;

c.  kserokopii dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej/osoby z niepełnosprawnościami – JEŚLI DOTYCZY:

 • w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie to:

  1. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 wspomnianej ustawy lub
  2. orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
  3. orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,

lub

 • w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:

  1. orzeczenie o niepełnosprawności, lub
  2. inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia, taki jak orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia.

d. zaświadczenie zakładu pracy o działalności w sektorze górniczym lub kooperacji  - wzór stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu. Składają je osoby pracujące w zakładach działających w sektorze górniczym lub z nim kooperującymi. W przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia (zakład uległ likwidacji, odmowa uzupełnienia zaświadczenia przez przedstawicieli zakładu pracy itp. ) dopuszcza się złożenie stosownego oświadczenia przez Kandydata/tkę – JEŚLI DOTYCZY;

II. Osoby przewidziane do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy składają:

a. kserokopię wypowiedzenia stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

(w niniejszym dokumencie powinien znaleźć się zapis wskazujący jednoznacznie przyczynę wypowiedzenia stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z przyczyn dotyczących zakładu pracy) lub zaświadczenie od pracodawcy (zał. nr 14 do Regulaminu) wskazujące, iż wypowiedzenie umowy nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Jedynie w indywidualnych przypadkach, gdy faktycznie niemożliwym jest uzyskanie ww. dokumentów, tj. zaświadczeń od pracodawcy, dopuszczalne jest kwalifikowanie osób do projektu na podstawie złożonego imiennego oświadczenia zawierającego informację, iż pracodawca rozwiązując umowę z kandydatem na uczestnika projektu poinformował go o przyczynach zwolnienia, które wynikały z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Beneficjent zastrzega, iż w przypadku wątpliwości co do treści złożonego oświadczenia może zweryfikować jego zgodność ze stanem faktycznym.

b. kserokopii dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej/osoby z niepełnosprawnościami – JEŚLI DOTYCZY:

 • w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie to:

  1. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 wspomnianej ustawy lub
  2. orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
  3. orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,

lub

 • w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:

  1. orzeczenie o niepełnosprawności, lub
  2. inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia, taki jak orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia.
c. zaświadczenie zakładu pracy o działalności w sektorze górniczym lub kooperacji  - wzór stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu. Składają je osoby pracujące w zakładach działających w sektorze górniczym lub z nim kooperującymi. W przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia (zakład uległ likwidacji, odmowa uzupełnienia  zaświadczenia przez przedstawicieli zakładu pracy itp. ) dopuszcza się złożenie stosownego oświadczenia przez Kandydata/tkę – JEŚLI DOTYCZY;

 

lub

 

a. kserokopię umowy o pracę na czas określony lub umowy cywilno-prawnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem i zaświadczenie
z zakładu pracy o nieprzedłużeniu umowy o pracę na czas określony lub umowy cywilno-prawnej z przyczyn dotyczących zakładu pracy - wzór stanowi załącznik nr 13 do Regulaminu;

Jedynie w indywidualnych przypadkach, gdy faktycznie niemożliwym jest uzyskanie ww. dokumentów, tj. zaświadczeń od pracodawcy, dopuszczalne jest kwalifikowanie osób do projektu na podstawie złożonego imiennego oświadczenia zawierającego informację, iż pracodawca nie przedłużając umowy z kandydatem na uczestnika projektu poinformował go o przyczynach zwolnienia, które wynikały z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Beneficjent zastrzega, iż w przypadku wątpliwości co do treści złożonego oświadczenia może zweryfikować jego zgodność ze stanem faktycznym

b. kserokopii dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej/osoby z niepełnosprawnościami– JEŚLI DOTYCZY:

 • w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie to:

  1. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 wspomnianej ustawy lub
  2. orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
  3. orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,

lub

 • w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:

  1. orzeczenie o niepełnosprawności, lub
  2. inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia, taki jak orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia.
c. zaświadczenie zakładu pracy o działalności w sektorze górniczym lub kooperacji  - wzór stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu. Składają je osoby pracujące w zakładach działających w sektorze górniczym lub z nim kooperującymi. W przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia (zakład uległ likwidacji, odmowa uzupełnienia zaświadczenia przez przedstawicieli zakładu pracy itp. ) dopuszcza się złożenie stosownego oświadczenia przez Kandydata/tkę – JEŚLI DOTYCZY

 

III. Osoby zagrożone zwolnieniem z zakładu pracy:

a. zaświadczenie zakładu pracy o zwolnieniach pracowników z przyczyn zakładu pracy –, wzór stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu;
W przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia (zakład uległ likwidacji, odmowa uzupełnienia zaświadczenia przez przedstawicieli zakładu pracy itp.) dopuszcza się złożenie stosownego oświadczenia przez Kandydata/tkę.

b. zaświadczenie zakładu pracy o działalności w sektorze górniczym lub kooperacji  - wzór stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu. Składają je osoby pracujące w zakładach działających w sektorze górniczym lub z nim kooperującymi. W przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia (zakład uległ likwidacji, odmowa uzupełnienia zaświadczenia przez przedstawicieli zakładu pracy itp. ) dopuszcza się złożenie stosownego oświadczenia przez Kandydata/tkę – JEŚLI DOTYCZY;

 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie oraz wszelkie informacje znajdą Państwo
w Regulaminie rekrutacji Uczestników Projektu „Startuj z SPNT III” nr RPSL.07.04.02-24-03D7/15, na stronie www.spnt.sosnowiec.pl oraz w Biurze Projektu.

 

Dokumenty rekrutacyjne Kandydatów ubiegających się o uczestnictwo w Projekcie przyjmowane będą w terminie od 04 sierpnia do 15 września 2017w następujący sposób:

 

a)      Osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w siedzibie Biura Projektu:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura, tj.: poniedziałek 8:00-17:00, wtorek-czwartek 8:00-16:00, piątek 08:00-15:00.

 

b)      Za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres Biura Projektu:

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

ul. Wojska Polskiego 8,

41-208 Sosnowiec.

 

c)       W drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:

na adres e-mail: startuj3@arl.org.pl.

Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej uznaje się datę nadania, natomiast przez kuriera, osobiście lub pełnomocnika uznaje się datę wpływu wniosku do Biura Projektu w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym (ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec). Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych w drodze elektronicznej uznana będzie data poświadczenia odbioru w drodze elektronicznej.

 

Wypełnione dokumenty powinny zostać złożone w zamkniętej i oznaczonej kopercie zgodnie
z wymaganiami określonymi w Regulaminie Rekrutacji.

 

Dokumenty, które wpłyną do Biura Projektu przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty dla Kandydatów - wersja DOC (Word 2003-2007):

 1. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" (1,15 MB);
 2. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do Poddziałania 7.4.2 RPO WSL na lata 2014-2020 (1,03 MB);
 3. Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (932 KB);
 4. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (914 KB);
 5. Załącznik nr 4 - Karta oceny rozmowy (900 KB);
 6. Załącznik nr 5 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej (904 KB);
 7. Załącznik nr 6 – Notatka z rozmowy (879 KB);
 8. Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu „Startuj z SPNT III” (893 KB);
 9. Załącznik nr 8 - Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie (908 KB);
 10. Załącznik nr 9 – Oświadczenia Uczestnika Projektu (882 KB);
 11. Załącznik nr 10 – Dane Uczestnika Projektu (899 KB);
 12. Załącznik nr 11 – Zaświadczenie zakładu pracy o zwolnieniach pracowników (879 KB);
 13. Załącznik nr 12 – Zaświadczenie o działalności w sektorze górniczym (879 KB);
 14. Załącznik nr 13 – Zaświadczenie zakładu pracy o nie przedłużeniu umowy o pracę (877 KB);
 15. Załącznik nr 14 – Zaświadczenie zakładu pracy o przyczynach rozwiązania umowy (880 KB);
 16. Załącznik nr 15 - Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 (1,14 MB).

 

Dokumenty dla Kandydatów - wersja DOCX (Word 2013):

 1. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" (976 KB);
 2. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do Poddziałania 7.4.2 RPO WSL na lata 2014-2020 (918 KB);
 3. Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (904 KB);
 4. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (900 KB);
 5. Załącznik nr 4 - Karta oceny rozmowy (899 KB);
 6. Załącznik nr 5 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej (899 KB);
 7. Załącznik nr 6 – Notatka z rozmowy (897 KB);
 8. Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu „Startuj z SPNT III” (901 KB);
 9. Załącznik nr 8 - Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie (903 KB);
 10. Załącznik nr 9 – Oświadczenia Uczestnika Projektu (898 KB);
 11. Załącznik nr 10 – Dane Uczestnika Projektu (898 KB);
 12. Załącznik nr 11 – Zaświadczenie zakładu pracy o zwolnieniach pracowników (898 KB);
 13. Załącznik nr 12 – Zaświadczenie o działalności w sektorze górniczym (898 KB);
 14. Załącznik nr 13 – Zaświadczenie zakładu pracy o nie przedłużeniu umowy o pracę (898 KB);
 15. Załącznik nr 14 – Zaświadczenie zakładu pracy o przyczynach rozwiązania umowy (898 KB);
 16. Załącznik nr 15 - Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 (934 KB).

 

Dokumenty dla Kandydatów - wersja PDF:

 1. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" (969 KB)
 2. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do Poddziałania 7.4.2 RPO WSL na lata 2014-2020 (678 KB);
 3. Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (444 KB);
 4. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (346 KB);
 5. Załącznik nr 4 - Karta oceny rozmowy (313 KB);
 6. Załącznik nr 5 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej (309 KB);
 7. Załącznik nr 6 – Notatka z rozmowy (302 KB);
 8. Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu „Startuj z SPNT III” (334 KB);
 9. Załącznik nr 8 - Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie (516 KB);
 10. Załącznik nr 9 – Oświadczenia Uczestnika Projektu (452 KB);
 11. Załącznik nr 10 – Dane Uczestnika Projektu (351 KB);
 12. Załącznik nr 11 – Zaświadczenie zakładu pracy o zwolnieniach pracowników (301 KB);
 13. Załącznik nr 12 – Zaświadczenie o działalności w sektorze górniczym (300 KB);
 14. Załącznik nr 13 – Zaświadczenie zakładu pracy o nie przedłużeniu umowy o pracę (288 KB);
 15. Załącznik nr 14 – Zaświadczenie zakładu pracy o przyczynach rozwiązania umowy (305 KB);
 16. Załącznik nr 15 - Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 (914 KB).

 

Partnerzy: