UE

Grupą docelową projektu są osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia, lub zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, które są pracownikami przedsiębiorstw:

      a) z sektora MŚP, lub

      b) przechodzących procesy restukturyzacyjne, lub

      c) odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, lub

      d) znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

 

Działalność gospodarcza zakładana w ramach projektu musi być porwadzona na terenie województwa śląskiego (siedziba firmy).

Do projektu łącznie przyjęte zostanie lącznie 40 osób (w I edycji rekrutacji - 20 osób, w tym min. 11 kobiet; w II edycji rekrutacji - 20 osób, w tym min. 11 kobiet).

W projekcie nie mogą uczestniczyć:

 • osoby, które nie kwalifikują się do grupy wskazanej jako możliwa do objęcia wsparciem
  tzn. nie spełniają kryteriów, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu;
 • osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą (tj. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), były zarejestrowane jako przedsiębiorca
  w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • osoby, które zawiesiły prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów;
 • osoby, które nie zapoznały się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu i nie zaakceptowały jego warunków;
 • osoby, które równolegle korzystają z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u Beneficjenta, partnera lub wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu, a także osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem/partnerem/wykonawcą lub pracownikiem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:

       -  związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub

       -  związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

           Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy.

 • osoby karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy
  z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych
  i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • osoby, które posiadają na dzień przystąpienia do projektu nieuregulowane w terminie zobowiązania cywilnoprawne;
 • osoby, które w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych korzystały z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego towarów równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy;
 • osoby karane, posiadające zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • osoby, które otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które będą się ubiegać w ramach Projektu;
 • osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji projektu;
 • osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności.
Partnerzy: