UE

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „STARTUJ Z SPNT III” WYŁONIONYCH W I EDYCJI NABORU UCZESTNIKÓW

14/02/2018

Sosnowiec, 14.02.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„STARTUJ Z SPNT III” WYŁONIONYCH W I EDYCJI NABORU UCZESTNIKÓW

 

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza nabór Biznesplanów w ramach projektu „Startuj z SPNT III” dla Uczestników Projektu, którzy zostali wyłonienie w ramach I edycji naboru uczestników projektu.

 

O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu, którzy wzięli udział w minimum 70% godzin szkoleń z zakresu prowadzenia firmy oraz 100% godzin indywidualnego doradztwa z oficerem dotacyjnym, przewidzianych dla uczestników projektu na etapie spotkań z doradcą zawodowym podczas doradztwa zawodowego, wskazanych w Indywidualnym Planie działania.

Każdy z Uczestników Projektu może wnioskować o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w maksymalnej wysokości 25 750,00 zł.

 

Uczestnicy Projektu powinni złożyć Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa), do którego zobowiązani są załączyć, co najmniej:

a)        potwierdzenia wykonania usługi doradczo - szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w minimum 70 % godzin szkoleń z zakresu prowadzenia firmy oraz 100% godzin indywidualnego doradztwa z oficerem dotacyjnym przewidzianych dla uczestników projektu i wskazanych w ich Indywidualnych Planach Działania sporządzonych przez doradcę zawodowego;

b)        oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Startuj z SPNT III”)/ lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (zał. 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego….);

c)         formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 5 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego….),

d)        szczegółowe zestawienie towarów lub usług przewidzianych do zakupienia (zał. 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego….),

e)        zbiór oświadczeń (zał. nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego….):

-      oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),

-      oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,

-      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,

-      oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,

-      oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

 

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:

a)    wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,

b)   dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

 

Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości znajdą Państwo
w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Startuj z SPNT III”, dostępnym na stronie www.spnt.sosnowiec.pl oraz w Biurze Projektu.

 

Wzory Biznesplanu oraz dokumentów stanowiących załączniki do Wniosku, dostępne są na stronie www.spnt.sosnowiec.pl oraz  na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu.

Pod pojęciem „biznesplan” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się
o wsparcie finansowe, tj. biznesplan wraz z załącznikami.

Biznesplany Uczestników o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości przyjmowane będą w terminie od 14.02.2018 r. w następującej formie:

a)           osobiście w siedzibie Biura Projektu (III piętro, POKÓJ 3.21) w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 17:00, wtorek-czwartek: 8:00-16:00 oraz w piątki w godzinach 8:00-15:00;

b)          za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firm kurierskich na adres
Biura Projektu:

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

ul. Wojska Polskiego 8,

41-208 Sosnowiec

 

c)       w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres: startuj3@arl.org.pl

d)      nie dopuszcza się składania dokumentów za pośrednictwem skanu lub faksu.

 

O dacie złożenia dokumentów nadesłanych Pocztą Polską decyduje data nadania, o dacie złożenia
za pośrednictwem firm kurierskich i w drodze elektronicznej decyduje data wpływu do Biura Projektu.

Biuro Projektu rekomenduje, aby wnioski składane za pośrednictwem Poczty Polskiej były wysłane przesyłką poleconą.

 

Wnioski złożone poprawnie pod względem formalnym muszą spełniać poniższe warunki:

 • wniosek został złożony w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

Imię i nazwisko

Pełny adres Uczestnika Projektu

 

Biznesplan „Startuj z SPNT III”

 NIE OTWIERAĆ

Biuro Projektu

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

ul. Wojska Polskiego 8,

41-208 Sosnowiec

 

 • biznesplan został złożony w formie papierowej w dwóch egzemplarzach,
 • każdy egzemplarz biznesplanu został zszyty lub zbindowany lub wpięty w skoroszyt,
 • skoroszyt został opisany w sposób identyfikujący Uczestnika,
 • biznesplan oraz załączniki do wniosku zostały złożone na obowiązujących wzorach. Wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie internetowej projektu www.spnt.sosnowiec.pl
 • formularz biznesplanu oraz załączniki zostały podpisane przez osobę uprawnioną (czytelny podpis i data), natomiast każda strona biznesplanu została parafowana niebieskim tuszem,
 • kopie dokumentów, będące załącznikami zostały opatrzone przez Uczestnika adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem” oraz zawierają czytelny podpis i datę,
 • w przypadku występowania dodatkowych dokumentów (załączników nie wymienionych
  w formularzu wniosku) zostały one wymienione w spisie na końcu wniosku i dołączone do wniosku tak jak pozostałe załączniki.

 

Dokumenty, które wpłyną do Projektodawcy przed lub po terminie naboru, nie będą rozpatrywane.

Dokumenty dla Uczestników składających Biznesplan, stanowiące załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu „Startuj z SPNT III”:

 1. Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (załącznik nr 6 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Startuj z SPNT III”)
 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Startuj z SPNT III”)
 3. Oświadczenie o  nieotrzymaniu pomocy de minimis (załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Startuj z SPNT III”),
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Startuj z SPNT III”),
 5. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia (załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Startuj z SPNT III”),
 6. Zbiór oświadczeń (załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Startuj z SPNT III”).

 

Partnerzy: